19 december 2014 07:30 ‐ Bron: Rijksoverheid.nl

Minder regels, beter onderwijs

Tijd, geld en energie in het onderwijs moeten gericht zijn op het geven van goed onderwijs. Regels zijn daarbij nodig, maar teveel regels of onduidelijke regels kunnen zorgen voor een hoge werkdruk en goed onderwijs in de weg staan.  Een gezamenlijke actie van leraren, schooldirecteuren, besturen, sectorraden, werknemersorganisaties en het ministerie van OCW moet daar verbetering in brengen. 

Lees verder

Lees de Regeldrukagenda Onderwijs 2014-2017


17 december 2014 19:30 ‐ Bron: Rijksoverheid.nl

Rekenen stap voor stap beter

Uiterlijk in 2020 moeten alle jongeren kunnen rekenen op het niveau dat ze nodig hebben voor hun vervolgopleiding en werk. De komende jaren werken scholen gestaag verder aan het verder verbeteren van het rekenonderwijs. De rekentoets groeit mee en wordt ieder jaar een beetje moeilijker voor leerlingen om te halen. 

Lees verder


17 december 2014 19:00 ‐ Bron: CEPM

12 februari 2015: Symposium Persoonlijk Meesterschap

Op 12 februari 2015 organiseert CEPM bij Antropia in Driebergen het eerste landelijk symposium over wat Persoonlijk Meesterschap betekent en kan betekenen in de domeinen onderwijs en (jeugd)zorg. Dit symposium, bedoeld voor een breed gedefinieerde doelgroep en o.a. gericht op het verder verkennen en herkennen van het ‘merk’ Persoonlijk Meesterschap, maar ook op inspireren van betrokkenen en het voeren van het debat en discours, krijgt een sterk interactief karakter.
17 december 2014 17:00 ‐ Bron: NRC

Dekker maakt slagen voor rekentoets simpeler

Leerlingen hebben minder goede antwoorden nodig om komend schooljaar te slagen voor de rekentoets in het middelbaar beroeps- en voortgezet onderwijs. 

Lees verder


16 december 2014 08:00 ‐ Bron: nu.nl

Meer meisjes kiezen technische vakken op school

Het aantal meisjes dat op de middelbare school en in het hoger onderwijs kiest voor techniek, neemt toe. Vooral op de havo, het vwo en het hbo zitten steeds meer meisjes die bètavakken volgen.

Lees verder


16 december 2014 07:30 ‐ Bron: nu.nl

Steeds meer leerlingen naar vrije school

Het leerlingenaantal op vrije scholen groeit gestaag. In 2014 gingen ruim 8 procent meer leerlingen dan in 2013 in het voortgezet onderwijs naar een vrije school. In het primair onderwijs gaat het om een groei van bijna 4 procent. 

Lees verder


15 december 2014 18:00 ‐ Bron: caop

Experimenten onderwijsvernieuwing winst voor leerlingen en leraren

Leerlingen, leraren en de school merken duidelijk het effect van de experimenten. Scholen werken slimmer door hun onderwijs anders te organiseren. Leraren nemen waar dat leerlingen gemotiveerder zijn en zijzelf raken meer in gesprek met hun collega’s en de schoolleiding. Dat blijkt uit het onderzoek ’Impulsen voor vernieuw(en)d onderwijs’ van het Kohnstamm Instituut en de Hogeschool van Amsterdam naar de opbrengsten van vier jaar experimenteren met de vijf innovatieconcepten van het programma InnovatieImpuls Onderwijs. 

Lees verder


14 december 2014 08:00 ‐ Bron: Windesheim

18 maart 2015: Onderwijslezing Passend Onderwijs

Op 18 maart 2015 organiseert Windesheim de Onderwijslezing. Deze jaarlijks terugkerende lezing rond een actueel thema wordt door onderwijsprofessionals gewaardeerd als een inspirerende ontmoetingsplek. 

Passend onderwijs: een uitdaging, kans of probleem voor docenten, teams en bestuurders? is dit jaar het centrale thema van de Onderwijslezing.


08 december 2014 18:00 ‐ Bron: Onderwijsraad

Onderwijsraad: 'Stimuleer variëteit om veerkracht onderwijsstelsel te vergroten'

De veerkracht van het onderwijsstelsel moet verbeteren. Met meer variëteit kan het onderwijs beter omgaan met veranderingen. Dat stelt de Onderwijsraad in het advies Een onderwijsstelsel met veerkracht dat vandaag is aangeboden aan minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (onderwijs).

Lees het persbericht

Lees de samenvatting van het advies


08 december 2014 16:00 ‐ Bron: Windesheim

Symposium 'Van tikken naar taggen 2015'

Op 25 maart 2015 vindt op Windesheim het symposium plaats: 'Van tikken naar taggen 2015, digitalisering van bewegingsonderwijs en sport’ Het symposium wordt georganiseerd door het lectoraat Bewegen, School en Sport en de Calo. Recente ontwikkelingen en onderzoeksresultaten op het gebied van ICT en bewegingsonderwijs, videofeedback en digitale instructie in leren bewegen komen aan bod.
Actueel

In het archief

De taaltrainer28 nov
De lector leeft20 nov