Leren en onderwijzen in de 21e eeuw

nieuwe tijd nieuwe vaardigheden

21e eeuwse vaardigheden / 21st century skills

21e eeuwse vaardigheden, of 21st century skills, zijn competenties die leerlingen nodig hebben om succesvol deel te nemen in de maatschappij van de toekomst. Binnen dit onderwerp vind je informatie die je school helpt om aan de slag te gaan met 21e eeuwse vaardigheden zodat je deze competenties kunt bijbrengen aan leerlingen.

De maatschappij verandert door technologie en digitalisering van een industriële naar een kennis- en netwerksamenleving. Gevolg is bijvoorbeeld dat meer mensenwerk wordt gedaan door machines. En bij steeds meer werk worden computers en ict gebruikt. Werk verandert, functies veranderen. Jongeren hebben 21e eeuwse vaardigheden nodig om hierop voorbereid te zijn.

Lees verderModel 21e eeuwse vaardigheden

Het Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling (SLO) definieert 21e eeuwse vaardigheden als ‘generieke vaardigheden en daaraan te koppelen kennis, inzicht en houdingen die nodig zijn om te kunnen functioneren in en bij te dragen aan de kennissamenleving.’ 

Het gaat om de volgende vaardigheden:

 • Communiceren
 • Samenwerken
 • Probleemoplossend vermogen
 • Creativiteit
 • Kritisch denken
 • Sociale en culturele vaardigheden
 • Ict-basisvaardigheden
 • Informatievaardigheden
 • Mediawijsheid
 • Computational thinking
 • Zelfregulering

Lees verder 

21e eeuwse vaardigheden in het onderwijs: leerlingen voorbereiden op de toekomst

Scholen werken steeds vaker aan de ’21e eeuwse vaardigheden’ van hun leerlingen.  Vaak wordt van 21e eeuwse vaardigheden gesproken in de context van digitalisering, globalisering en individualisering. De vaardigheden zouden leerlingen moeten uitrusten voor een toekomst die nog niet goed te voorzien is, maar die naar verwachting steeds sneller zal veranderen en die in een steeds hoger tempo aanpassing van mensen verwacht.

Lees verder


Voor docenten

Er is de afgelopen 25 jaar nogal wat veranderd in het onderwijs. Niet voor niks zijn 21st century skills belangrijk dan ooit, al gaat het dan vaak over de vaardigheden die jongeren nodig hebben om succesvol te zijn in de toekomst. Maar welke skills heb je als docent nodig om je in de 21e eeuw staande te houden voor de klas?

Sinds 1 augustus 2017 gelden nieuwe wettelijke bekwaamheidseisen voor docenten. Daarin staat wat je minstens moet kennen en kunnen. In een rapport van de onderwijscoöperatie over de vaststelling van deze eisen, staat dat er inmiddels meer aandacht wordt gevestigd op het potentieel van digitale leermaterialen. Al is digitalisering niet het enige waar de 21e-eeuwse docent mee te maken krijgt. Ook zijn, naar aanleiding van deze nieuwe eisen, thema’s als internationalisering en ondernemerschap besproken met leraren. En al zijn deze thema’s niet landelijk vastgelegd, ze verdienen binnen de school wel degelijk de nodige aandacht.

Lees verder

Zin en onzin van 21e eeuwse vaardigheden

Er is veel discussie over wat leerlingen van vandaag nu precies moeten leren om goed voorbereid te zijn op de toekomst. Hebben ze daarbij meer aan kennis of aan vaardigheden? Wat is een goede balans tussen de twee? Onderwijspedagoog Gert Biesta wijst er in het artikel (On)zin van 21e eeuwse vaardigheden (2016) op dat de vaardigheden voor een groot deel gericht zijn op aanpassen of overleven in een nog onbekende toekomst. Hij merkt op dat het belangrijk is om hiernaast voldoende oog te blijven houden voor ‘goed leven’ en goed samenleven in die toekomst.

Lees het artikel


Waarom Curriculum.nu? 

Wat hebben onze leerlingen nodig om uit te groeien tot volwassenen die hun steentje bijdragen aan de samenleving, economisch zelfstandig zijn én met zelfvertrouwen in het leven staan? Binnen jouw school voer je vast vaker het gesprek over deze vraag. Maar het is inmiddels 11 jaar geleden dat we in Nederland deze vraag hebben beantwoord voor het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. In de tussentijd is het landelijk curriculum op punten wel aangepast, nu is het tijd om dit landelijk en in samenhang te doen. Wat willen we behouden, wat moeten we toevoegen en wat laten we los? Hoe houden we ruimte voor scholen om zelf het programma in te vullen, aansluitend op hun visie, leerlingen en omgeving?

Lees verder

Onderwijs2032

Curriculum.nu vormt een vervolg op het visietraject Onderwijs2032. In januari 2016 heeft Platform Onderwijs2032 een visie opgeleverd over toekomstbestendig onderwijs. De visie is vervolgens getoetst en verdiept in de onderwijspraktijk en het draagvlak voor de visie onder leraren is onderzocht.

Lees verder

Doordacht digitaal / Onderwijsraad (2017)

De voortdurende ontwikkeling van informatie- en communicatietechnologie (ict) leidt ertoe dat steeds meer producten en diensten een digitale vorm krijgen. Het onderwijs probeert zich te verhouden tot deze ontwikkeling, maar zoekt nog naar een geschikte inhoud, vorm en rol. Een duidelijke visie op de relatie tussen onderwijs en ict ontbreekt in veel gevallen, waardoor er grote variatie bestaat in de manier waarop onderwijsinstellingen digitalisering vormgeven en de mate waarin zij bijdragen aan digitale ontwikkelingen en innovaties.

Lees verder

Digitale geletterdheid

Digitale geletterdheid is belangrijk. Maar wat is dit precies en wanneer ben je digitaal geletterd? Hoe zorg je ervoor dat leerlingen digitaal geletterd worden? 

Kennisnet heeft alle informatie gebundeld.

Lees verderGert Biesta

Gert Biesta is hoogleraar aan de Université Luxembourg en voorheen aan de University of Stirling. Hij heeft in de afgelopen jaren veel aandacht gekregen voor zijn scherpe analyses van onderwijsontwikkelingen.

Hier volgt u zijn webcollege Blended Leraarschap

Talen, buitenlandervaring, internationale inhoud en empathie zijn de bouwstenen van onderwijs dat voorbereidt op de toekomst. Jan Anthonie Bruijn kijkt vooruit naar het leraarschap in tijden van blended learning. 'Zelf combineer ik ook patiëntenzorg, onderwijs en wetenschap. Zo kan ik kennis toetsen in de praktijk.'

Lees het interview op Platform Bèta Techniek

Kunst

De huidige samenleving vraagt een mix van kennis en vaardigheden van haar burgers. Creativiteit, kritisch denken, samenwerken, empathisch vermogen en mediawijsheid zijn onmisbaar. Wat houdt dit in voor het kunstonderwijs? Hoe moet het curriculum eruit zien? En hoe geeft een kunstdocent in de praktijk vorm aan eigentijds kunstonderwijs? 


Nader in te vullen

OnsOnderwijs2032

Nadat het Platform Onderwijs2032 op 1 oktober 2015 de hoofdlijnen van zijn advies over toekomstgericht onderwijs had gepresenteerd, gingen de Platformleden hierover in gesprek met leraren, leerlingen, schoolleiders, ouders, bestuurders, werkgevers en culturele en maatschappelijke organisaties. Ook ontving het Platform zo’n tweehonderd inhoudelijke reacties op het voorlopige advies. Op basis van deze input hebben de Platformleden de hoofdlijnen uitgewerkt tot een eindadvies. Dit advies is op zaterdagmiddag 23 januari a.s. gepresenteerd door Paul Schnabel, voorzitter van Platform Onderwijs 2032.  

 Lees de volledige rapportage van die dialoog.

Lees het eindadvies Platform Onderwijs 2032 januari 2016