Nieuwe toelatingseisen pabo

aardrijkskunde geschiedenis natuur & techniek

Vanaf 2015 gelden voor de pabo nieuwe toelatingseisen. Nieuwe instromers moeten getoetst worden op kennis over de vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek.

Vanaf studiejaar 2015-2016 moeten havisten en mbo’ers die de pabo willen volgen al vóór aanvang van de opleiding aantonen over voldoende parate kennis te beschikken. Studenten met een vwo-diploma of een afgeronde hbo- of wo-opleiding zijn vrijgesteld van de bijzondere nadere vooropleidingseisen. 


Brief VH dd. 24 november 2014 met betrekking tot het definitieve uitvoeringsbesluit toelatingseisen Pabo 2015-2016

Op http://goedvoorbereidnaardepabo.nl vind je meer informatie over het project Instroom pabo. Via dit project is een tijdelijk ondersteuningsaanbod beschikbaar voor havoleerlingen en mbo-studenten die naar de pabo willen. Hiermee kunnen zij zich voorbereiden op de bijzondere nadere vooropleidingseisen (verder: toelatingseisen) die vanaf 1 augustus 2015 gelden voor toelating tot de pabo’s. Deze eisen betekenen dat havoleerlingen en mbo-studenten moeten aantonen over voldoende kennis te beschikken van de vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek. Dit kunnen zij onder andere doen door het maken van landelijke toelatingstoetsen die de pabo’s aanbieden.

Naar de pabo? Bereid je voor op strengere toelatingseisenVeelgestelde vragen worden hieronder opgenomen, evenals de antwoorden. Het gaat hierbij uitdrukkelijk om vragen die breed onder de Pabo's leven.

Vraag

Wat zijn de systeemeisen met betrekking tot de afname?

De volgende systeemeisen gelden voor de afname-PC’s en de internet-verbinding: 


Vraag

Hoe kun je een systeemcheck uitvoeren?

 • U kunt een systeemcheck doen van de werking van de toetssoftware op uw eigen technische infrastructuur. Daarvoor is een testacceptatie-omgeving ingericht met een testtoets met 4 opgaven: https://acc.exam-center.com/lamark-portlets/login . Voor deze testomgeving heeft u inlogcodes nodig en deze kunnen vanaf maandag 23 februari aangevraagd worden bij het mailadres toelatingstoetspabo@cito.nl . U dient dan aan te geven hoeveel inlogcodes u nodig heeft en op welke dag(en) u van plan bent de systeemcheck uit te voeren. Binnen 2 dagen na aanvraag krijgt U de gevraagde inlogcodes via de mail toegestuurd. 
 • Bij problemen of vragen tijdens de systeemcheck kunt u bellen met de klantenservice (026352111) of mailen naar toelatingstoetspabo@cito.nl


Vraag

Wat zijn de vooropleidingseisen met betrekking tot buitenlandse diploma's?Wat zijn de vooropleidingseisen met betrekking tot buitenlandse diploma's?

 • Diploma’s van een van de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) (conform de WVO BES en WEB BES) zijn Nederlandse diploma’s. Voor deze diploma’s gelden dezelfde regels als voor (Europees) Nederlandse diploma’s conform de WVO en de WEB.
 • Overige diploma’s, ook diploma’s van (de autonome landen binnen het Koninkrijk) Curaçao, Aruba en Sint Maarten zijn buitenlandse diploma’s. Bij het toelaten van studenten met een buitenlands diploma gelden dezelfde regels als voor andere hbo-opleidingen. 

Specifiek voor de bijzondere nadere vooropleidingseisen pabo geldt dat:

 • een buitenlands diploma vergelijkbaar met een Nederlands VWO diploma voldoet aan de pabo toelatingseisen. Leerlingen met een dergelijk diploma hoeven daarom geen toelatingstoetsen te doen;
 • een buitenlands diploma vergelijkbaar met een Nederlands HAVO of MBO diploma, ongeacht de vakken op het diploma, voldoet niet aan de toelatingseisen die gelden voor geschiedenis, aardrijkskunde en natuur & techniek. Leerlingen met een dergelijk diploma moeten daarom voor alle drie de toelatingseisen een toelatingstoets doen;
 • een buitenlands diploma van Curaçao, Aruba en Sint Maarten vergelijkbaar met een Nederlands Havo diploma voldoet wél aan de toelatingseisen als bij het behalen van dit diploma eindexamen is gedaan in de vakken geschiedenis, aardrijkskunde en biologie, natuurkunde of nlt. Leerlingen met een dergelijk diploma hoeven alleen toelatingstoetsen te doen voor de vakken waar zij geen eindexamen in hebben gedaan. 

Voor wat betreft de toelatingstoetsen geldt 

 • dat een leerling met een Nederlands diploma (dit is inclusief een diploma van een van de BES-eilanden) die niet in de juiste vakken eindexamen heeft gedaan, vóór aanvang van de opleiding via toelatingstoetsen moet aantonen aan de toelatingseisen te voldoen. 

Voor leerlingen met een buitenlands diploma (dit is inclusief een diploma van Curaçao, Aruba of Sint Maarten) 

 • mág de instelling besluiten de leerling alvast toe te laten tot de opleiding, mits in de propedeutische fase de toelatingstoetsen alsnog worden afgenomen. Wanneer een student in deze periode de toelatingstoetsen niet haalt kan de student de opleiding niet voortzetten. 

Vraag

Je moet je inschrijven bij een Pabo voor je de toelatingstoetsen kan doen. Moet  je dan de toelatingstoetsen doen op de Pabo van je aanmelding?

Om het proces in goede banen te leiden is een aantal zaken van belang:

 • kandidaten moeten zich zelf inschrijven bij Cito voor de toelatingstoetsen. Deze centrale aanmelding is noodzakelijk omdat er beperkingen zijn aan o.m. de herkansingen, maar ook omdat het anders niet te controleren is of kandidaten zich niet op verschillende plekken aanmelden voor de toetsen en zo dus meer kansen hebben.
 • Pabo's hebben aangegeven er een voorkeur voor te hebben dat aspirant-studenten die voornemens zijn op hun locatie de opleiding te volgen ook al op locatie de toelatingstoets doen, dit omwille van de vroege binding van en kennismaking met de studenten.
 • Vanwege voormelde redenen is uitgekomen op de procedure dat: studenten zich inschrijven bij de Pabo (dan is bekend op welke locatie zij de toets zullen doen) en van de Pabo een bericht krijgen over inschrijving bij Cito. Dit gehele proces wordt overigens de komende weken nog in detail verder uitgewerkt en Pabo's worden hierover geïnformeerd. Daarbij zal gekeken moeten worden naar allerlei uitzonderingssituaties, bijvoorbeeld studenten die zich bij meerdere Pabo's inschrijven.

Tegelijkertijd is het zo dat de resultaten en certificaten voor de toelatingstoetsen landelijk geldig zijn. Je bent als aspirant-student dus niet verplicht om de toets te doen op de Pabo van je aanmelding. Pabo's zijn overigens evenmin verplicht om zelf de toetsen aan te bieden. Zij kunnen in overleg met collega-instituten in de regio besluiten om alle toetsen op 1 plek aan te bieden (bijvoorbeeld omdat die locatie meer computerfaciliteiten o.i.d. heeft).

Vraag

Wat is de norm voor het behalen van de toetsen (hoeveel vragen van de 60 moet ik goed hebben)? 

De toetsen worden dit jaar voor het eerst bij de betreffende doelgroep afgenomen. Dat betekent dat het nog niet mogelijk is om de norm vooraf vast te stellen. Pas wanneer we weten hoe de toetsen worden gemaakt door de doelgroep kan een norm bepaald worden. Dat gebeurt met speciale procedures. Deze procedures kosten tijd, en dat is dan ook de reden dat de uitslag dit eerste jaar dat de toelatingstoetsen worden afgenomen pas na drie weken bekend is. De norm wordt dus achteraf bepaald en niet vooraf. Nadat er dit jaar ervaring is opgedaan met de toetsen en de prestaties op de toetsen van de doelgroep, kan er vanaf volgend jaar (of uiterlijk het jaar daarna) gewerkt worden met een vooraf vastgestelde norm. De uitslag kan dan ook al direct na de toetsafname worden vermeld. 

Vraag

Als ik de toetsen haal, maar zak voor mijn eindexamen, moet ik de toetsen dan opnieuw doen? 

De resultaten voor de toetsen zijn, om deze reden, anderhalf jaar geldig. Wanneer de kandidaat dus wel slaagt voor de toetsen, en het jaar daarop ook voor het eindexamen, dan is de kandidaat gewoon toelaatbaar.

Vraag

Nu de instaptoets Mens en Wereld vóór de poort is, betekent dit dat de EV Mens en Wereld toets zoals deze nu verplicht is in jaar 1 geschrapt wordt? 

Ja, voor het cohort instroom 2015-2016 (en alle daarop volgende cohorten), dat voldoet aan de toelatingseisen (die hoger liggen dan de eisen van de huidige entreetoets) geldt dat zij door te voldoen aan de instroomeisen ook hebben voldaan aan de eisen voor de entreetoets. De entreetoets zal dus langzamerhand gaan verdwijnen en alleen nog worden aangeboden voor de studenten die nu nog moeten voldoen aan de eisen van de entreetoets.

Vraag

Voor welk cohort wordt de Kennisbasistoets Mens en Wereld aan het eind van jaar 2 ingevoerd? Is dat al voor aankomend cohort 2015-2016? Aanvullend: wordt deze Kennisbasistoets gebaseerd op de kennisbasis van Meijerink?


De afspraak met het ministerie is dat de toetsen worden ingevoerd voor (eveneens) het cohort 2015-2016. Eerder niet, want eerdere cohorten voldoen niet aan de aanvangseisen waar Meijerink vanuit gaat. Voor latere invoering hebben we geen toestemming van het ministerie. Op korte termijn zal het denken over deze landelijke kennisbasistoets dus weer opgepakt moeten worden. Dit heeft stilgelegen nadat een advies over voortgangstoetsing niet is overgenomen door de lerarenopleidingen en hun bestuurders. Vervolgens was nog geprobeerd om bij het ministerie voor elkaar te krijgen dat ook voor deze vakken de kennisbases geborgd mogen worden dmv peer review, maar daar is geen toestemming voor gegeven door de minister. Daar is project vervolgens stil blijven liggen. Er zou een aparte projectleider binnen 10vdl worden aangetrokken om het project weer te starten, maar door alle perikelen rond de toelatingstoetsen is dit uiteindelijk niet gebeurd (is misschien niet relevant voor de beantwoording van de vraag, maar dan weet iedereen weer hoe het ook alweer zat).

Vraag

Voor de deeltijdopleiding van de pabo geldt nu dat de ingangseis een HBO- of WO-diploma is (minimaal bachelorniveau). Geldt voor deze groep studenten ook de ingangseis voor de Mens en Wereldtoets, dus een VWO diploma of een HAVO diploma met het juiste vakkenpakket? Zouden potentiele studenten die de deeltijdopleiding gaan doen die HAVO of lager niveau middelbare school hebben gedaan ook de nieuwe Mens en Wereldtoets voor de poort moeten maken? (Dit zou betekenen dat we van al deze studenten de middelbare schooldiploma's ook moeten verwerven en moeten voorlichten hierover.)

Voor deeltijdstudenten gelden dezelfde toelatingseisen als voor de voltijdstudenten. Zoals ook staat vermeld in het AMvB voldoen kandidaten die beschikken over een hbo- of wo-diploma, net als instromers met een vwo-diploma, automatisch aan de toelatingseisen. Voor instromende studenten die geen havodiploma hebben maar bijvoorbeeld mavo of vmbo gelden sowieso aparte regelingen, zij moeten immers om te beginnen kunnen aantonen uberhaupt over het juist instroomniveau te beschikken. Dat kan bijvoorbeeld via een colloqium doctum. De toelatingseisen voor de pabo komen daar nog boven op.

Vraag

Geldt het assessment dat een pabo kan doen met een student ook voor een niet herkanst vak? Dus bij bijvoorbeeld 2 onvoldoendes wordt er na herkansing 1 voldoende. De ene onvoldoende die dan overblijft is dan een niet herkanste onvoldoende. Je voldoet dan wel aan de eis dat 2 van de 3 vakken voldoende moeten zijn.

Ja, het assessment kan ook zijn voor een niet herkanst vak. Op deze manier komen we o.m. tegemoet aan bezwaren die er waren dat door het faciliteren van slechts 1 herkansing, kandidaten die voor 1 vak slagen en voor de andere 2 vakken een 5 halen, bij voorbaat geen kans meer zouden hebben om in te stromen.Brief OCW dd. 14 mei 2014 met betrekking tot de nieuwe toelatingseisen voor de pabo

Per vakgebied (aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek) komt er een toelatingstoets. Deze toets meet of de aspirant pabo-student de kennis en vaardigheden heeft, die hij bij het begin van de pabo nodig heeft om de opleiding met succes af te kunnen ronden. De toetsen zijn op het niveau van havo 3/vmbo-t 4. Met de toelatingstoets bekijkt de pabo of de kennis voldoende is. De toetsen zijn digitaal en aspirant pabo-studenten maken deze op de pabo waarbij zij zich hebben ingeschreven. Elke toets bestaat uit zestig vragen en duurt anderhalf uur.

Specifieke leermiddelen ten behoeve van instroomniveau pabo

StudioPabo biedt gratis leermateriaal voor alle mbo-studenten en havisten die zich voor willen bereiden op de toelatingstoetsen vooraardrijkskunde, geschiedenis en/of natuur&techniek voor de pabo. 

LesTV Pabo is het online trainingsinstrument waarmee je als aankomend pabo-student je kennis op het gebied van aardrijkskunde, geschiedenis en/of natuur & techniek kan vergroten. Aan de hand van uitdagende video's en animaties, uitwerkingen in tekst en audio, vragen en verwerkingsopdrachten word je klaargestoomd voor je pabo-toelatingstoets.