Project Wetenschap & Technologie in de pabo

2014 - 2016

Binnen het project 'W&T in de pabo' werken de projectleiders nauw samen in een kennisnetwerk. Op de pabo’s bruist het van activiteiten rondom het realiseren van de doelstellingen van het project. Op verzoek van projectleiders wordt er een overkoepelende kalender bijgehouden. Via de kalender is het mogelijk een goed beeld te krijgen wat iedereen doet binnen het project. De activiteiten hebben onder andere betrekking op:

 • masterclasses
 • studiedagen
 • cluster overleg
 • lokale projectactiviteiten
 • overkoepelende conferenties
 • etc.etc.

De diversiteit in de kalender geeft ook een doorzicht op de verschillende wijzen waarop deze doelen bereikt kunnen worden. De projectleiders geven regelmatig een update van hun kalender.


Effectevaluatie Wetenschap & Technologie in de pabo

ResearchNed Onderzoek in opdracht van OCW, september 2017

Stand van zaken in de nieuwsflits december 2016. De laatste editie!

Bijzondere informatie in een extra editie van de nieuwsflits juli 2016

Actuele stand van zaken in de nieuwsflits juni 2016

Actuele stand van zaken in de nieuwsflits januari 2016

Actuele stand van zaken in de nieuwsflits juni 2015

Actuele stand van zaken in de nieuwsflits maart 2015

Actuele stand van zaken in de nieuwsflits december 2014

Actuele stand van zaken in de nieuwsflits september 2014

Actuele stand van zaken in de nieuwsflits mei 2014


Duurzame professionalisering Wetenschap & Technologie in de pabo

Toelichting op het rapport

Eén van de activiteiten van het project W&T in de pabo is het in kaart brengen van wat er aan nascholing op het terrein van W&T ontwikkeld zou moeten worden. 

Tevens moest de vraag beantwoord worden of de huidige Phbo opleiding ‘coördinator wetenschap en techniek’ aangepast moest worden. 

Hiervoor is een verkenningscommissie samengesteld, bestaande uit

 • LOBO, Dominique Hoozemans
 • Projectleider ‘W&T in de pabo’, Lou Slangen
 • Praktijkdeskundige Jan Noordam, directeur van 2 basisscholen, voormalig Projectleider VTB   
 • Praktijkdeskundige Teus Zandsteegopleidingsdocent pabo; betrokken bij professionaliseringstrajecten van TechYourFuture
 • SLO, Marja van Graft
 • LOBO, Henk Verheijde

Ten aanzien van de phbo opleiding - die in 2006 is ontwikkeld en een voorlopige update heeft gekregen in 2013 - is geconstateerd dat bijstelling noodzakelijk is omdat het concept van ontdekkend en ontwerpend leren onvoldoende in deze opleiding is terug te vinden. Op dit moment wordt gewerkt aan de bijstelling. Vóór de zomervakantie wordt een nieuwe registeropleiding specialist W&T opgeleverd.

Uit de verkenning naar het overige aanbod aan nascholing blijkt dat er een breed aanbod voorhanden is. Dat is reden geweest geen nieuw aanbod te ontwikkelen. Volgens de verkenningscommissie is de vraag relevanter wat de kenmerken zijn van duurzame en succesvolle (na) scholing voor leerkrachten op het terrein van W&T.

In het rapport worden deze kenmerken nader beschreven. Tevens worden er voorbeelden gegeven van succesvolle professionalisering.

Voorbeelden van good practices als inspiratiebron voor verdere professionalisering van leerkrachten is belangrijk. Binnen het project ‘W&T in de pabo’ wordt een digitale ‘vindplaats’ ingericht waarin dergelijke voorbeelden zijn terug te vinden.


De ingediende projectplannen van de pabo's vindt u hier

Kiezen voor Technologie

Actieplan Wetenschap en Technologie voor het primair en voortgezet onderwijs

Wetenschap en Technologie op de pabo’s: een inventarisatie van de stand van zaken 2013

Onderzoek door ResearchNed in opdracht van het ministerie van OCW

ResearchNedKamerbrief over Voortgangsrapportage Nationaal Techniekpact 2020


Advies Verkenningscommissie wetenschap en technologie primair onderwijs

Brief Ministerie OCW aan Voorzitter Tweede Kamer d.d. 13 maart 2013 

Inventariserend onderzoek naar de huidige en gewenste situatie van Wetenschap en Technlogie op basisscholen.

Op donderdag 16 april 2015 organiseren het Pabonetwerk Natuur, Milieu & Techniek en de pabonetwerken van KNAG en VGN in samenwerking met de Stuurgroep W&T van LOBO de conferentie

 'Wetenschap en technologie bij de zaakvakken'.

Deze conferentie is bedoeld voor: 

 • pabodocenten aardrijkskunde, geschiedenis, natuur & techniek;
 • pabodocenten rekenen, taal en de pedagogische vakken betrokken bij het W&T-project;
 • studenten, met name degenen die W&T modulen volgen;
 • onderwijsmanagers, betrokken bij de implementatie van W&T in het opleidingscurriculum.

Doel van de conferentie is om mogelijkheden van de W&T-benadering in het opleidingscurriculum inzichtelijk te maken. Zo wordt in de keynotes ingegaan op de rol van W&T bij de verbinding van de zaakvakken met cultuureducatie en met rekenen. In de workshops ligt de focus meer op de mogelijkheden voor de W&T binnen aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek.

Tijdens de lunchpauze is er een markt met uitgevers en aanbieders van W&T-activiteiten.

Geïnteresseerd? Klik dan hier voor meer informatie en meld u aan!

Graag tot ziens op donderdag 16 april!