Herijking kennisbases pabo

'Samen op pad'

Vanaf het voorjaar van 2024 worden de veertien landelijke kennisbases van de opleiding tot Leraar Basisonderwijs herijkt. Hierbij wordt aangesloten bij de ontwikkelingen in het basisonderwijs, waar meer nadruk komt te liggen op de basisvaardigheden (taal, rekenen, burgerschap, digitale geletterdheid) en waar de kerndoelen momenteel ook door het SLO worden geactualiseerd. Dit herijkingsproces wordt samen opgepakt met andere belanghebbenden die (in)direct betrokken zijn bij het opleiden van leraren voor het basisonderwijs. Met bijzondere aandacht voor de praktijk: de leraar voor de klas. In dit proces sluiten we zoveel mogelijk aan op lopende ontwikkelingen, zoals de actualisering van de kerndoelen, het opstellen van het beroepsbeeld van de leraar en de herziening van de bekwaamheidseisen. In studiejaar 2023-2024 wordt gestart met de leergebieden van twee basisvaardigheden, Nederlands en rekenen/wiskunde. In het verlengde hiervan worden in het volgend studiejaar de leergebieden van de basisvaardigheden burgerschap en digitale geletterdheid en de overige leergebieden opgepakt. Op deze pagina vindt u alle relevante documenten. In het plan van aanpak is alle informatie te vinden over de uitgangspunten, werkwijze en startnotitie. De informatie is ook overzichtelijk en visueel weergegeven in deze presentatie.

Inmiddels is het proces in volle gang. Een planning met daarin het proces van de verschillende tranches is via deze link te downloaden.


De kennisbases worden herijkt door kernteams waarin instituutsopleiders en schoolopleiders samen verantwoordelijk zijn voor elke startnotitie en de daadwerkelijke herijking. Lees meer over de achtergrond en de motivatie van de kernteamleden 

Hieronder zijn de functieprofielen voor de verschillende rollen en de samenstelling van de kernteams te vinden.

Leden kernteam rekenen wiskunde 

Leden kernteam Nederlands 

Functieprofiel specialist Nederlands uit het werkveld 

Functieprofiel instituutsopleider Nederlands 

Functieprofiel specialist rekenen en wiskunde uit het werkveld 

Functieprofiel instituutsopleider rekenen en wiskunde 


Inmiddels is het proces in volle gang. 

Een planning met daarin het proces van de verschillende tranches is via deze link te downloaden.