Bewegingsonderwijs

leergang bewegingsonderwijs

Met de wijziging van de Wet op het primair onderwijs in 2001 werd de bevoegdheid van opgeleiden van de opleiding tot leraar basisonderwijs (pabo) voor het vak bewegingsonderwijs beperkt tot de twee eerste leerjaren van de basisschool. 

De volledige onderwijsbevoegdheid voor dit vak kan sindsdien worden verkregen via het volgen van een aanvullende Leergang Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs via Pabo. De wetswijziging werd doorgevoerd omdat in de jaren negentig was vastgesteld dat het verwerven van de vakbekwaamheid voor dit vak in de pabo-opleiding onder druk was komen te staan en het aanvullend verwerven van vakbekwaamheid wenselijk was om de kwaliteit van het bewegingsonderwijs te bevorderen. 

Deze aanvullende leergang werd in beginsel als postinitiële opleiding opgezet en aangeboden, maar inmiddels zijn delen van de leergang geïntegreerd in het pabo-curriculum. Na een eerste evaluatie van de ingevoerde leergang in 2007 werd de programma-omvang teruggebracht en werd toegezegd dat de verdere ontwikkelingen zouden worden gevolgd. Begin februari 2012 heeft het ministerie van OCW daarom het Mulier Instituut opdracht gegeven tot een tweede evaluatie van de leergang.Hier treft u de betreffende subsidieregeling aan.

Deze publicatie bevat een herzien kader voor het opleiden van vakspecialisten bewegingsonderwijs

Rapport Bewegingsonderwijs en vakleerkrachten februari 2017

Kamerbrief naar aanleiding van onderzoeksrapport februari 2017

Bijgesteld Toetsingskader

Dit document omvat het bijgestelde toetsingskader ter borging van de kwaliteit van de ‘Leergang Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs via Pabo’, verder de leergang te noemen. 

Deze leergang is ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van OC&W, onder aansturing van de Lerarenopleidingen Primair Onderwijs (LOBO) en is in 2002/2003 afgerond.


Nulmeting Bewegingsonderwijs

Onderzoek naar de organisatie van het bewegingsonderwijs in het  primair onderwijs


Kamerbrief over aanpak bewegingsonderwijs primair onderwijs

Brief van staatssecretaris Dekker (OCW) aan de Tweede Kamer over de invulling van de afspraak in het Regeerakkoord om meer gymlesuren in het basisonderwijs te realiseren.