Kennisnetwerk zij-instroom

wat pabo's doen

Introductie 

Het lerarentekort in het PO vormt een nijpend maatschappelijk probleem. Alle zeilen moeten worden bijgezet om voldoende gekwalificeerde leraren voor de klas te krijgen.

De pabo’s leveren hier een belangrijke bijdrage aan en bieden verschillende opleidingsroutes aan. Naast de initiële 4-jarige opleiding worden zogenaamde verkorte opleidingstrajecten aangeboden: zij-instoom routes in het beroep en verkorte deeltijd- (soms ook voltijd-) trajecten (in principe tweejarige trajecten). Ook flexibele deeltijd behoort tot de mogelijkheden.

Er is veel animo voor deze verkorte trajecten; de laatste inventarisatie naar de aanmeldingen medio 2019 laat een aantal van ruim 1000 aanmeldingen zien. In mei/juni 2020 zullen de aantallen opnieuw worden geïnventariseerd; de verwachting is dat deze aantallen nog zullen toenemen. 

De genoemde routes zijn bestemd voor potentiële studenten die beschikken over een afgeronde HO-opleiding. 

Om ervaringen te kunnen (blijven) uitwisselen, kennis te delen en activiteiten te stroomlijnen heeft het Landelijk Overleg Lerarenopleiding Basisonderwijs initiatief genomen voor de inrichting van een kennisnetwerk zij-instroom. 

Relevante informatie voor het netwerk is in dit thema van paboweb opgenomen.


Inrichting kennisnetwerk

Alle pabo’s die zij-instroom trajecten aanbieden dan wel van plan zijn dit te gaan doen zijn lid van het kennisnetwerk. OCW maakt eveneens deel uit van het netwerk. Daarnaast zijn, juist ook vanwege afstemming en kennisdeling, besturen uit het primair onderwijs aangehaakt. Om dezelfde  reden is ook de PO-Raad betrokken.

Het netwerk functioneert via ondersteuning vanuit en onder verantwoordelijkheid van LOBO en LPNPO. Inventarisaties worden binnen het netwerk gedeeld en geanalyseerd. OCW ontvangt alle uitkomsten van inventarisaties. 

Doel

Doel van dit netwerk is kenniscreatie, uitwisseling van ervaringen en stroomlijnen van activiteiten rondom het thema zij-instroom. Daarbij betreft het alle bijzondere (verkorte) routes, waarin de student / cursist aangesteld wordt als zij-instromer in het beroep. 

Deze uitwisseling heeft betrekking op de volgende onderwerpen

 • Inventariseren van de aanmeldingen (lft, v/m, achtergrond)
 • Inventariseren van de toegelaten studenten/cursisten
 • Redenen eventueel afhaken
 • Studieduur afronding opleiding
 • Contacten en ervaringen met het scholenveld
 • Gebruik/ervaringen van assessmentinstrumenten
 • Voorbeelden good practices
 • Formuleren van gezamenlijke standaarden
 • Aandachtspunten/tips


Overzicht deelnemers netwerk zij-instroom 

Overkoepelend
LOBOBarbara de Kort (voorzitter)
LOBOSilvia van Spronsen 
LOBOHenk Verheijde
LPNPORon de Bakker
OCWDorina Veldhuis / Hester de la Parra
VHHugo Nierstrasz
PO-RaadMaarten Lamé
ArbeidsmarktplatformSimone Hoogenboom
Pabo's
HUTjerk de Boer / Aliye Sahin
Hs LeidenKim Cober
MarnixHenriette Hoogenkamp
DriestarNico den Besten
dNPIlona Kacanic / Jack Claessen
Fontys Ron Matheusen 
IselingeKevin Kettering 
NHL StendenHelen Goudemond / Gea Hoekzema
HANMartine Derks / Antoinette Schomaker
iPaboKees Bakker
CHEWarner Bruins
Hs RotterdamFemke Zweekhorst
AvansMirella Lem
De KempelYvonne Franzen / Yolanda Konincks
InhollandEmilie Holthuis
SaxionIrma Fuchs 
Thomas MoreRemke Heijmans 
Hs ZeelandAnja Liberton 
HvARemy Wilshaus / Paulien Langedijk
ViaaMartijn van Nieuwenhuizen
Haagse HogeschoolHans de Looze
WindesheimDick Bosch
Hanzehogeschoolgeen zij-instroom
KPZgeen zij-instroom
Besturen
Agora
SAAM
SCOH
Optimus Cuyk
SKOD

E-mailadressen en nadere contactgegevens

Voor e-mailadressen en nadere contactgegevens van de deelnemers kunt u zich wenden tot Silvia van Spronsen, silviavanspronsen@gmail.comOverzicht links naar zij-instroom websites per pabo

HUhttps://www.hu.nl/deeltijd-opleidingen/zij-instroom-in-het-beroep-leraar-primair-onderwijs
Hs Leidenhttps://www.hsleiden.nl/pabo-deeltijd/zij-instroom.html
Marnixhttps://www.marnixacademie.nl/pabo-deeltijd/zij-instroom
Driestarhttps://www.driestar-hogeschool.nl/Opleidingen/Leraar-basisonderwijs-(pabo)-deeltijd#
dNPhttps://www.denieuwstepabo.nl/deeltijd-zij-instroom/zij-instroomtraject/
Fontys https://fontys.nl/Professionals-en-werkgevers/Opleidings-en-cursusaanbod-Educatie/Carriereswitch-leraar-worden/Zij-instroom-in-twee-jaar-omscholen-tot-leraar.htm?highlight=zij-instroom
Iselingehttps://www.iselinge.nl/ih_nl/zij-instroom.php
NHL Stendenhttps://www.nhlstenden.com/werken-en-studeren/financiering/zij-instroom
HANhttps://www.han.nl/werken-en-leren/studiekeuze/opleiding/zij-instroom-onderwijsbevoegdheid/?gclid=EAIaIQobChMIqOC0j8jg4AIVTvlRCh3eDQmgEAAYASAAEgIzmPD_BwE#comp00004b2b9a5e000000a5461eb3
iPabohttps://www.ipabo.nl/ik-zoek-een-opleiding/lerarenopleiding-basisonderwijs/zij-instroom/
CHEhttps://www.che.nl/opleidingen/deeltijd/bachelor/leraar-basisonderwijs-zij-instroom
Hs Rotterdamhttps://www.hogeschoolrotterdam.nl/go/zij-instroom-pabo/
Avanshttps://www.avansdeeltijd.nl/opleidingen/opleiding/leraar-basisonderwijs
De Kempelhttps://www.kempel.nl/nascholing/zij-instroom/
Inhollandhttps://www.inholland.nl/opleidingen/leraar-basisonderwijs-pabo-zij-instroom/
Saxionhttps://shop.saxion.nl/nl/Cursussen/Zij-instroom-in-het-beroep%2C-leerkracht-basisonderwijs-/p/XCZIBP
Thomas Morehttps://www.thomasmorehs.nl/studeren/zij-instroom-traject.html
Hs Zeelandhttps://hz.nl/opleidingen/leraar-basisonderwijs
HvAhttp://www.hva.nl/praktisch/studiekiezers/hva-breed/faculteiten-hva-breed/zij-instroom/zij-instroom.html
Viaahttps://www.viaa.nl/content/uploads/Viaa-Zij-instroom-factsheets.pdf?download
Haagse Hogeschoolhttps://www.dehaagsehogeschool.nl/opleidingen/overige-cursussen/pabo-zij-instroom
Windesheimhttps://www.windesheim.nl/werk-en-studie/opleidingen-en-cursussen/educatie/lerarenopleidingen/lerarenopleiding-vo-bve-zij-instroom
Hanzehogeschoolgeen zij-instroom
KPZgeen zij-instroom


Kader zij-instroom LOBO_LPNPO

Naar analogie van het ADEF kader ontwikkelde LOBO in samenspraak met het LPNPO het kader zij-instroom. Het kader is op 8 oktober 2019 als definitief vastgesteld.

Bekijk het kader

Momenteel wordt gewerkt aan een update van het kader; vaststelling van de bijstelling is gepland voor begin juli 2020.


Zij-instroom tijdens Corona | geschiktheidsonderzoeken

Afgesproken is om ten aanzien van de geschiktheidsonderzoeken voor PO dezelfde lijn te volgen zoals die door het netwerk LENA voor zij- instroom in VO is geformuleerd. 

Vergaderplanning

Studiejaar '19 - '20

 • Dinsdag 8 oktober 2019, 13.30 - 16.30 uur, Domstad Utrecht
 • Woensdag 29 januari 2020, 13.30 - 16.30 uur, Domstad Utrecht
 • Dinsdag 26 mei 2020, 13.30 - 16.30 uur, Domstad Utrecht

Netwerkbijeenkomst 26 mei 2020 via MS Teams

Op dinsdag 26 mei vond het netwerkoverleg plaats. In verband met de corona-maatregelen ontmoetten we elkaar dit maal digitaal via Teams. Bekijk hier de overleg- en bespreekpunten of lees hier de uitkomsten.

Netwerkbijeenkomst 29 januari 2020

Op woensdag 29 januari kwam het netwerk opnieuw bij elkaar: een gezelschap van maar liefst 36 (!) deelnemers. Behalve afvaardiging namens 19 instituten waren er vertegenwoordigers vanuit schoolbesturen, OCW, VH, Arbeidsmarktplatform en examencommissies.

Daarnaast was Merel van Vroonhoven was te gast. Aan de hand van haar verkenning is een inventarisatie uitgezet onder de instituten; over de uitkomsten zijn we met elkaar in gesprek gegaan.

Ook hebben we met elkaar rol en betrokkenheid van de examencommissie verkend. 

Bekijk hier de agenda van deze bijeenkomst of lees hier het verslag Netwerkbijeenkomst dinsdag 8 oktober 2019

Op dinsdag 8 oktober jongstleden stond de eerste vergadering van het nieuwe studiejaar gepland. Bekijk hier de agenda van deze bijeenkomst of de uitkomsten en punten van aandacht.

Emilie Holthuis (Inholland) verzorgde een presentatie over de totstandkoming, ontwikkelingen, inzet en toekomstplannen van het Assessmentcentrum van Inholland. Bekijk hier de presentatie.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot emilie.holthuis@inholland.nl


Netwerkbijeenkomst 21 mei 2019

Op 21 mei is het netwerk opnieuw bij elkaar geweest. Bekijk hier de agenda van deze bijeenkomst of lees de actie- en aandachtspunten.

Netwerkbijeenkomst 29 januari 2019

Op 29 januari kwam het netwerk zij-instroom bij elkaar in cursus- en vergadercentrum Domstad. 

Hoofdthema tijdens deze bijeenkomst was een verkenning van de geschiktheidsonderzoeken; we zijn met elkaar in gesprek gegaan aan de hand van de eerdere inventarisatie naar de verschillende instrumenten, werkwijzen en ervaringen. 

Bekijk de agenda en de uitkomsten van deze bijeenkomst.

Netwerkbijeenkomst 9 oktober 2018

Op 9 oktober kwam het netwerk zij-instroom bijeen in De Munt, Utrecht. Bekijk de agenda en de uitkomsten van deze bijeenkomst.


Voorbeelden ter inzage

Op verzoek van het netwerk zijn voorbeelden opgehaald van tripartiete overeenkomsten, getuigschriften, 'versneld voor de klas' en algemene regelingen.

Hieronder treft u de betreffende voorbeelden ter inzage aan.

Getuigschriften

Tripartiete overeenkomsten

Verkorte Deeltijd 'Versneld voor de klas'

Algemene regeling


Inventarisaties

Binnen het netwerk worden regelmatig inventarisaties uitgezet. Dit kan gaan om bijvoorbeeld aantallen aanmeldingen, achtergrond deelnemers, geschiktheidsonderzoek, opbouw portfolio etc. 

De uitkomsten van deze inventarisaties worden binnen het netwerk gedeeld en kunnen indien gewenst ook opgevraagd worden bij Silvia van Spronsen, silviavanspronsen@gmail.com


Geschiktheidsonderzoek / overzicht afspraken

Tijdens de bijeenkomst van 21 mei 2019 zijn voorstellen en acties met betrekking tot het geschiktheidsonderzoek - op basis van de eerdere inventarisatie en de groepsuitkomsten van 29 januari  2019 - nader besproken. De vastgestelde afspraken leest u hier. 

Informatie en doorverwijzingen

Er zijn verschillende informatieve websites waar wij u graag op attent maken


Maatwerk voor aankomende leraren / Inspectie van het Onderwijs

Wie bij nader inzien toch graag leraar wil worden, kan bij de Nederlandse lerarenopleidingen kiezen uit vele soorten deeltijd-lerarenopleidingen en zij-instroomtrajecten. Alleen ontbreekt het overzicht: veel geïnteresseerden zien door de bomen het bos niet meer. Ook blijkt de eenmaal gekozen opleidingsvorm niet altijd het best aan te sluiten bij hun eigen achtergrond, vaardigheden of mogelijkheden. Dat zijn enkele uitkomsten van een onderzoek door de Inspectie van het Onderwijs naar maatwerk in deeltijd-lerarenopleidingen.

'Sneller voor de klas'

In april 2019 kwam vanuit OCW de brief met voorwaarden ten aanzien van 'sneller voor de klas' . Het gaat hier met name om de voorwaarden voor pabo-studenten met een ho-achtergrond.

Lees de voorwaardenbrief

Een gedeelde verantwoordelijkheid / Platform Samen Opleiden

Steeds meer besturen voor primair onderwijs nemen zij-instromers aan. Zij doen dit meestal in de eerste plaats om het toenemende lerarentekort te lijf te gaan, maar scholen ervaren het ook als een verrijking van het onderwijs. Deze informatieve publicatie bespreekt de ins en outs van zij-instromers in het basisonderwijs.

Besluit van 5 juli 2008 houdende regels over de zij-instroom van leraren in het primair en voortgezet onderwijs 'Besluit zij-instroom leraren primair en voortgezet onderwijs' 

Geldend van 01-08-2016 t/m heden

Contact

Bent u op zoek naar aanvullende of specifieke informatie rondom zij-instroom of dit kennisnetwerk? Neemt u dan contact op met Silvia van Spronsen. Zij beantwoordt graag uw vraag of verwijst u door.

Contactgegevens

silviavanspronsen@gmail.com

06 52 44 38 59