Landelijk Overleg Lerarenopleiding Basisonderwijs

kennisnetwerkHet Landelijk Overleg Lerarenopleiding Basisonderwijs (LOBO) is een netwerk van samenwerkende pabo-directeuren dat ruim 25 jaar bestaat. Het netwerk maakt deel uit van het zogenaamde sectorale overleg van de Vereniging Hogescholen (VH). 

LOBO komt volgens een vaste planning maandelijks (fysiek of online) bij elkaar om kwaliteit en inhoud van de opleidingen met elkaar te bespreken. Daarnaast worden aanvullende bijeenkomsten georganiseerd rondom actuele thema's.

--------------------------------------------------------


LOBO als Kennisnetwerk

In de afgelopen jaren is de koers ingezet om van LOBO een inhoudelijk kennisnetwerk te maken, waarin waarin actuele beleidsthema's aan de orde worden gesteld. Daarnaast wordt een eigen inhoudelijke agenda gevoerd. Tot die inhoudelijke agenda behoren:

 • nadenken over ‘opleiden in de 21ste eeuw/ toekomstgericht opleiden/ opleiden voor de toekomst’ en met elkaar bespreken wat dat kan betekenen voor de curricula en de positionering van de pabo’s
 • met elkaar bespreken van implementatietrajecten; daarbij good practices en hobbels benoemen
 • werken aan het beroepsbeeld van de leerkracht basisonderwijs en de opleidingstrajecten die bij dat beeld horen
 • samen opleiden met het beroepenveld en op aangelegen onderdelen ‘grensoverschrijdend samenwerken’
 • versterken van balans tussen kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming (Biesta)
 • intervisie op aangelegen opleidingsthema’s
 • positionering onderzoek, academisering van het beroep en professionalisering

Per jaar bepalen we wat in ieder geval aan de orde moet komen en stellen we de vraag of er nieuwe inhoudelijke thema’s opgepakt moeten worden. In het kader van kennisdeling worden regelmatig inventarisaties uitgevoerd om inzage te krijgen in ‘the state of the art’ binnen de pabo’s. 

------------------------------------------------------------


LOBO |  Voorzitter

Sinds 1 januari 2015 is Barbara de Kort voorzitter van het Landelijk Overleg Lerarenopleidingen Basisonderwijs. Zij vervult op dit moment haar tweede termijn als voorzitter, tot uiterlijk januari 2023. 

Barbara de Kort heeft op 2 april 2020 een loopbaan van 44 jaar in het onderwijs afgesloten, vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Zij heeft in die lange periode ruime ervaring in het onderwijs opgedaan, in verschillende rollen. Zij was vooral in het (leraren-) opleidingsonderwijs actief, als docent, opleidingsmanager, nascholer, lid van het College van Bestuur en onderzoeker. Zij promoveerde in november 2019 op een onderzoek naar identiteitsontwikkeling van en in een lerarenopleiding.

Wat Barbara opvalt in de wereld van overleg over onderwijs is dat de neiging overheerst om bij en in complexe vraagstukken de aandacht op structuren te richten. Het zou echter moeten gaan om de inhoud; structuren volgen de inhoud.

Als voorzitter van LOBO heeft Barbara de focus vooral gericht op handen en voeten geven aan de opdracht die LOBO haar gaf: LOBO meer op de kaart zetten, door meer prominent betrokken te zijn en te worden bij beleidsuitvoering en – implementatie en beleidsvoorbereiding. Onlangs is een proces om werk te maken van ‘LOBO 2.0’ gestart en uitgelijnd. Het gaat om de verdere positionering van LOBO, niet alleen als kennisdeelnetwerk, maar ook als ondernemend samenwerkend netwerk. Kennisdeling en ondernemend samenwerken zijn telkens gericht op de inhoud: kwalitatief goed, relevant en innovatief opleidingsonderwijs, waarbij aandacht is voor de noden in het onderwijs, zoals het lerarentekort, toenemende kansenongelijkheid en verdere segregatie en segmentatie in de samenleving en daarmee ook in de scholen.

In maandelijkse blogs - de zogenaamde paboweblogs - neemt Barbara de Kort de lezer mee in haar overdenkingen.

-----------------------------------------------------------------


LOBO | Agendacommissie

De Agendacommissie – samengesteld uit een viertal leden met elk een directeursfunctie binnen de lerarenopleidingen basisonderwijs - is een belangrijke gesprekspartner voor zowel voorzitter als secretaris LOBO. De Agendacommissie heeft een betekenisvolle rol bij het creëren en in stand houden van het draagvlak.  

Op dit moment bestaat de Agendacommissie (AC) uit

 • Astrid Venes, Fontys
 • Marcel Lemmen, de Kempel
 • Jantine Kuijpers, NHL Stenden
 • Gert Mallegrom, Inholland

De Agendacommissie komt maandelijks bijeen en bereidt samen met de voorzitter o.a. de LOBO agenda voor.

-----------------------------------------------------------------

LOBO Deelnemers

LOBOBarbara de Kort
LOBOHenk Verheijde
LOBOSilvia van Spronsen
VHHugo Nierstrasz
10voordeleraarArie Vonk

Namens de pabo's
KPZAnne Looijenga
HANHenriëtte de Groot
FontysMarieke Peeters
De KempelMarcel Lemmen
dNPIlona Kacanic | Hans Beckers
Hogeschool LeidenWendy Klaver
InhollandGert Mallegrom
Hogeschool iPaboMarcel van der Zee
Hogeschool ZeelandRinke Dellebeke
NHL StendenJantine Kuijpers
AvansRick Lamers
Thomas More HogeschoolDorothee van Kammen
CHEJannette Meiling
HanzehogeschoolMarietta Muhonen | Claar Wachter
Hogeschool RotterdamAnita Derks | Femke Zweekhorst
SaxionSuzan Koning | Irma Fuchs
WindesheimBart-Jan Wolters (Zwolle) | Helprich ten Heuw (Almere)
DriestarArjan van Tol
Haagse HogeschoolMichel Hogenes | Anna Smit a.i.
Marnix AcademieElke Ennen
HvAJohan Jelsma
ViaaMarco Schaap | Ingrid Paalman 
IselingeAnne-Marie Haanstra 
HUCarla Luycx 

Op http://www.paboweb.nl/pabos

vindt u een overzicht van alle pabo's.

---------------------------------------------------------------------------------------------


Vergaderplanning LOBO

Hieronder treft u de vergaderplanning aan. Vaste vergaderdag van LOBO is donderdag. Vaste locatie is cursus- en vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat Utrecht.

Studiejaar '21 - '22

Tweedaagse

2021

Op donderdag 11 en vrijdag 12 november staat de vierde LOBO Tweedaagse gepland. Meer informatie volgt binnenkort.

2020

Op 12 en 13 november was de derde LOBO Tweedaagse gepland. In verband met COVID-19 is een online programma samengesteld. 

We hebben de draad opgepakt en zijn doorgegaan met gedachteontwikkeling en doordenking, zoals zijn beslag heeft gekregen in het pamflet naar aanleiding van de Tweedaagse in november 2019. Het pamflet geeft een mogelijk perspectief van uitwerking van Ruim baan voor leraren. Sinds januari 2020 is de Commissie Onderwijsbevoegdheden actief met een uitwerking van het advies van de Onderwijsraad. LOBO is bijgepraat op de contouren en beraadt zich op mogelijke uitwerking van die contouren, op aanvullingen of wijzigingen en eventueel nieuwe perspectieven.

2019

Op 21 en 22 november jongstleden vond de tweede LOBO Tweedaagse plaats. Plaats van samenkomst was, net als vorig jaar, de Internationale School voor Wijsbegeerte, Landgoed ISVW.

Het doordenken en uitwerken van de generieke (pedagogisch-didactische) basis enerzijds en de verschuivingen/kantelingen in het stelsel van lerarenopleidingen anderzijds hebben grotendeels de opzet, invulling en doelen bepaald.

Wouter Pols en Roel Meijvis hebben elk op hun eigen wijze een bijzondere bijdrage weten te leveren aan het programma.

Wouter Pols ging met LOBO in gesprek over 'De pabo. Een ‘onmogelijke’ opleiding voor een ’onmogelijk’ beroep?'

Roel Meijvis had aan de hand van het thema en de bijdrage van Wouter Pols een column geschreven 'Oog voor het bijzondere' en sprak deze column ter plaatse uit. 

2018

Op 14 en 15 november 2018 vond de eerste LOBO tweedaagse plaats op een bijzondere locatie: de Internationale School voor Wijsbegeerte (Landgoed ISVW

Centraal tijdens deze tweedaagse stond 'kennis delen en verdieping aanbrengen' en wel specifiek op de volgende thema's:

 • de leraar doet er toe; wat betekent dat voor het opleiden van leraren?
 • de leraar doet ertoe als het gaat om diversiteit en kansengelijkheid; hoe?

Sandra van Kolfschoten http://onderwijskunst.nl wist een prettig ontregelende bijdrage te leveren: hoe maak je verschil? Ook Petra Stienen http://www.petrastienen.nl zorgde met haar bevlogen en kleurrijke verhalen voor nieuwe inspiratie.  


Publicaties

LOBO Pamflet | februari 2020

Hierin presenteren de pabo’s enkele fundamentele lijnen voor het opnieuw doordenken van de opleiding(en) tot het beroep van leraar. Daarbij kiezen de pabo’s voor de vorm van een pamflet. Het gaat niet om blauwdrukken van een nieuwe opleiding(en), maar om een aanzet voor gedachtevorming als reactie op het advies Ruim baan voor leraren. Het pamflet is bedoeld om het gesprek aan te gaan, met voor de hand liggende partijen als de leraar, het scholenveld en de verschillende lerarenopleidingen. Die samenwerking geldt ook voor de verdere uitwerking en voorstellen in dit pamflet. Het pamflet is niet meer en niet minder dan een aanzet tot verdere gedachtevorming.

Speciale onderwijszorg in het curriculum van pabo’s en de samenwerking met het werkveld |  oktober 2020

In opdracht van het landelijk overleg lerarenopleidingen basisonderwijs heeft het NCOJ, Nederlands Centrum Onderwijs en Jeugdzorg, onderzoek gedaan (oktober 2020) naar de mate en de wijze waarop pabo’s aandacht besteden aan het onderwijs aan leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften/speciale onderwijszorg en hoe daarin samengewerkt wordt met het onderwijsveld. 

Het NCOJ constateert dat de pabo’s het belang van het onderzochte thema nadrukkelijk onderkennen en dat zij actief willen inzetten op verdere curriculumontwikkeling.

Tevens treft u het betreffende persbericht aan

Presentaties vanuit LOBO overleggen

---------------------

7 oktober 2021

Pitch Hugo Nierstrasz, VH

Presentatie Carla Luycx, HU

Meerwaarde van Samen Opleiden, conclusies, aanbevelingen en vragen

-------------------------

9 september 2021

Presentatie Anne Kerkhoff

-----------------

17 juni 2021

Doorstroming mbo-pabo | Anita Derks

Notitie toetsing ten behoeve van themagesprek 

Driestar Educatief | Kees Ritmeester

----------------

20 mei 2021

Edwin Borgers | Divers voor de Klas

-----------------

15 april 2021

Voorzitter PMT| Anita Derks 

----------------------

11 februari 2021

Fontys | Jan Beijers en Leanne Polman

Inholland | Gert Mallegrom en Anouk van Nunen

HAN | Martine Derks en Marike Jansen

---------------------

14 januari 2021

HU | Anton Boonen

--------------------------

10 december 2020

LOEx | Liesbeth Zijlstra

OCW | Laura Hoefnagel en Volkert Zaal

Contact

Wilt u contact met LOBO? Heeft u specifieke verzoeken aan de voorzitter of bent u op zoek naar aanvullende informatie over actuele thema's? Neemt u dan contact op met Silvia van Spronsen. Zij beantwoordt graag uw vraag of verwijst u door.

Contactgegevens

silviavanspronsen@gmail.com