Landelijk Overleg Lerarenopleiding Basisonderwijs

kennisnetwerkHet Landelijk Overleg Lerarenopleiding Basisonderwijs (LOBO) is een netwerk van samenwerkende pabo-directeuren dat ruim 25 jaar bestaat. Het netwerk maakt deel uit van het zogenaamde sectorale overleg van de Vereniging Hogescholen (VH). 

LOBO komt volgens een vaste planning maandelijks bij elkaar om kwaliteit en inhoud van de opleidingen met elkaar te bespreken. Daarnaast worden aanvullende bijeenkomsten georganiseerd rondom actuele thema's, zoals zij-instroom, academische pabo en passend onderwijs. 

--------------------------------------------------------


LOBO als Kennisnetwerk

In de afgelopen jaren is de koers ingezet om van LOBO een inhoudelijk kennisnetwerk te maken, waarin waarin actuele beleidsthema's aan de orde worden gesteld. Daarnaast wordt een eigen inhoudelijke agenda gevoerd. Tot die inhoudelijke agenda behoren:

 • nadenken over ‘opleiden in de 21ste eeuw/ toekomstgericht opleiden/ opleiden voor de toekomst’ en met elkaar bespreken wat dat kan betekenen voor de curricula en de positionering van de pabo’s
 • met elkaar bespreken van implementatietrajecten; daarbij good practices en hobbels benoemen
 • werken aan het beroepsbeeld van de leerkracht basisonderwijs en de opleidingstrajecten die bij dat beeld horen
 • samen opleiden met het beroepenveld en op aangelegen onderdelen ‘grensoverschrijdend samenwerken’
 • versterken van balans tussen kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming (Biesta)
 • intervisie op aangelegen opleidingsthema’s
 • positionering onderzoek, academisering van het beroep en professionalisering

Per jaar bepalen we wat in ieder geval aan de orde moet komen en stellen we de vraag of er nieuwe inhoudelijke thema’s opgepakt moeten worden. In het kader van kennisdeling worden regelmatig inventarisaties uitgevoerd om inzage te krijgen in ‘the state of the art’ binnen de pabo’s. 

------------------------------------------------------------


LOBO |  Voorzitter

Sinds 1 januari 2015 is Barbara de Kort voorzitter van het Landelijk Overleg Lerarenopleidingen Basisonderwijs. Op 13 december 2018 is zij bij acclamatie herbenoemd.

Barbara de Kort is afgestudeerd in de theologie. Zij heeft ruime ervaring in het onderwijs als docent en opleidingsmanager. Vanaf 2002 is zij werkzaam geweest als lid van het College van Bestuur van de Marnixacademie te Utrecht.

Sinds 1 november 2014 heeft zij na haar bestuurlijke loopbaan voornamelijk gekozen voor de inhoud: opzetten en verder ontwikkelen van een onderzoeks- en innovatiecentrum en het doen cq. uitzetten van onderzoek.

Op 20 november 2019 heeft Barbara de Kort aan de Vrije Universiteit, Faculteit Religie en Theologie, met succes haar proefschrift verdedigd

Identiteitsontwikkeling van en in een lerarenopleiding 

Antwoorden op het Appel van de Ander

Vanaf januari 2020 maakt Barbara de Kort deel uit van de Commissie Onderwijsbevoegdheden

Deze commissie heeft de opdracht gekregen een nieuw bevoegdhedenstelsel uit te werken, naar aanleiding van o.a. het advies van de Onderwijsraad in 2018 'Ruim baan voor leraren'.

Als voorzitter van LOBO is de focus vooral gericht op de volgende thema’s:

 • het borgen van de goede naam van de opleidingen; uit de visitaties en overige onderzoeken blijkt dat er kwaliteit wordt geleverd en dat er voortdurend aan die kwaliteit wordt gewerkt;
 • een actieve bijdrage leveren aan het oplossen van het lerarentekort, onder andere  door kwalitatief flexibele opleidingsroutes door pabo’s te laten aanbieden; daarnaast door het doordenken en uitvoeren van andere wijzen van opleiden en onderwijzen;
 • het loslaten van hypes en eendags-thema's en de aandacht richten op duurzaam innovatief opleidingsonderwijs;
 • Grote aandacht voor de pedagogische opdracht van de leraar en school en voor de betekenis daarvan in opleidingsonderwijs.
Wat haar opvalt in de wereld van overleg over onderwijs is dat er de neiging heerst om in complexe vraagstukken de aandacht op structuren te richten. Het moet echter gaan om de inhoud en structuren volgen de inhoud.

In maandelijkse blogs - de zogenaamde paboweblogs - neemt Barbara de Kort de lezer mee in haar overdenkingen.

-----------------------------------------------------------------


LOBO | Agendacommissie

De Agendacommissie – samengesteld uit een viertal leden met elk een directeursfunctie binnen de lerarenopleidingen basisonderwijs - is een belangrijke gesprekspartner voor zowel voorzitter als secretaris LOBO. De Agendacommissie heeft een betekenisvolle rol bij het creëren en in stand houden van het draagvlak.  

Op dit moment bestaat de Agendacommissie (AC) uit

 • Barbara de Kort (voorzitter)
 • Henk Verheijde (secretaris)
 • Astrid Venes, Fontys
 • Marcel Lemmen, de Kempel
 • Anita Derks, Hs Rotterdam
 • Karin van Weegen, HAN
 • Silvia van Spronsen 

De Agendacommissie komt maandelijks bijeen en bereidt o.a. de LOBO agenda voor.

-----------------------------------------------------------------

LOBO Deelnemers

LOBOBarbara de Kort
LOBOHenk Verheijde
LOBOSilvia van Spronsen
VHHugo Nierstrasz
10voordeleraarArie Vonk

Namens de pabo's
KPZJoost Kieft
HANKarin van Weegen | Henriëtte de Groot
FontysAstrid Venes
De KempelMarcel Lemmen
dNPIlona Kacanic | Hans Beckers
Hogeschool LeidenJan Jaap Hubeek 
InhollandGert Mallegrom
Hogeschool iPaboMarcel van der Zee
Hogeschool ZeelandRinke Dellebeke
NHL StendenJantine Kuijpers
AvansRick Lamers
Thomas More HogeschoolDorothee van Kammen
CHEJannette Meiling
HanzehogeschoolMarietta Muhonen | Claar Wachter
Hogeschool RotterdamAnita Derks | Wendy Klaver
SaxionSuzan Koning | Irma Fuchs
WindesheimBart-Jan Wolters 
DriestarArjan van Tol
Haagse HogeschoolMichel Hogenes, Anna Smit a.i.
Marnix AcademieElke Ennen
HvAJohan Jelsma
ViaaIngrid Paalman 
IselingeAnne-Marie Haanstra 
HUCarla Luycx 

Op http://www.paboweb.nl/pabos

vindt u een overzicht van alle pabo's.

---------------------------------------------------------------------------------------------


Positionering LOBO

In de afgelopen jaren is de koers ingezet om van LOBO een inhoudelijk kennisnetwerk te maken, waarin actuele beleidsthema's aan de orde worden gesteld. Daarnaast wordt een eigen inhoudelijke agenda gevoerd.

Per jaar wordt bepaald wat in ieder geval aan de orde moet komen. Zijn er nieuwe inhoudelijke thema's? Staan 'oude' thema's opnieuw in de belangstelling? Krijgen incidentele thema's misschien een structureel karakter?  In het kader van kennisdeling worden regelmatig inventarisaties uitgevoerd om inzage te krijgen in ‘the state of the art’ binnen de pabo’s.

Voorbeelden hiervan zijn

 • Bewegingsonderwijs
 • Zij-instroom
 • Specialisatie Jonge Kind
 • Opleiden in de school
 • Sociale Veiligheid
 • Project instroom pabo
 • Peer-review
 • Assessment
 • Taal- en rekentoets
 • Academische Pabo
 • Wiscat
 • Curriculum.nu
 • Nascholing
 • Lerarentekort
 • Kindermishandeling

Vrijwel in alle gevallen is sprake van een 100% respons; dit is terug te voeren op de cohesie van het netwerk én op het belang dat gehecht wordt aan dergelijke inventarisaties. Inmiddels beschikt LOBO over een omvangrijke 'kennisbank' daar waar het gaat om specifieke vraagstukken en inventarisaties onder alle pabo's.

LOBO kan een platform zijn voor het uitlijnen en implementeren van projecten. Een goed voorbeeld zien we in het W&T-project, waarin de pabo’s zelf de regie voeren. In de midterm review van het project waren de auditoren unaniem onder de indruk van wat al bereikt is en wat nog vol elan ondernomen wordt.

Daarmee is LOBO ook een onmisbaar platform voor inhoudelijke ontwikkeling en kwaliteitsborging. In een cultuur waarin men meer en meer van elkaar wil leren en waarin op allerlei gebieden vormen van peerreview worden gehanteerd, ontstaat ook de mogelijkheid om elkaar op kwaliteit en gewenste innovatie aan te spreken.

--------------------------------------------------------------

Themaplanning LOBO

Tijdens de LOBO bijeenkomsten organiseren we pitches van de individuele instellingen. Op deze manier bieden we als collega's een kijkje in elkaars keuken; inspirerend en leerzaam! 

Voorbeelden van dergelijke pitches

 • Leren met aandacht (de Kempel)
 • Flexibel curriculum (HAN)
 • Promotieteams W&T (NHL Stenden)
 • Taaltoets (Fontys)
 • Doorstroom mbo-hbo (Hs Rotterdam)
 • Wereldklas (Hs Leiden)
 • Beeldbegeleiding (De Kempel)
 • Duurzame Pabo
 • Meertaligheid (Noordelijke pabo's)
 • Sportieve school (Hs Leiden)
 • Kindcentra/VVE (Fontys)
 • Professionele Leergemeenschap (Thomas More)
 • Muziek (Thomas More, HAN)
 • Teacher College (Windesheim)
 • Teammaster (Hs Leiden)

Tevens worden themabijeenkomsten georganiseerd rondom specifieke onderwerpen, zoals bijvoorbeeld ‘De wegen naar het leraarschap’, de opleiding(en) van de toekomst'. 

Daarnaast ontvangt LOBO gasten ten aanzien van actuele onderwerpen, zoals:

 • Pilot Database studenten en afgestudeerden van lerarenopleidingen (Frank Cörvers en Stan Vermeulen)
 • Pilot opleidingsvariant vrijschoolonderwijs (Annika Braak)
 • Fonds Cultuurparticipatie (Olav Dorst)
 • Stichting LeerKRACHT (Jaap Versfelt en Jelle Verwer)
 • TORPEDO (Marjolein Kool)
 • Maatwerk (Annelies Bon)
 • Meer Muziek in de Klas
 • OCW Passend Onderwijs

----------------------------------------------------------------

Vergaderplanning LOBO

Hieronder treft u de vergaderplanning aan. Vaste vergaderdag van LOBO is donderdag. Vaste locatie is cursus- en vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat Utrecht.

Studiejaar '20 - '21

Kalenderjaar 2021

Tweedaagse

2020

Op 12 en 13 november is de derde LOBO Tweedaagse gepland. In verband met COVID-19 is een online programma samengesteld. 

We pakken de draad op en gaan door met gedachteontwikkeling en doordenking, zoals zijn beslag heeft gekregen in het pamflet naar aanleiding van de Tweedaagse in november 2019. Het pamflet geeft een mogelijk perspectief van uitwerking van Ruim baan voor leraren. Sinds januari 2020 is de Commissie Onderwijsbevoegdheden actief met een uitwerking van het advies van de Onderwijsraad. LOBO wordt bijgepraat op de contouren en beraadt zich op mogelijke uitwerking van die contouren, op aanvullingen of wijzigingen en eventueel nieuwe perspectieven.

2019

Op 21 en 22 november jongstleden vond de tweede LOBO Tweedaagse plaats. Plaats van samenkomst was, net als vorig jaar, de Internationale School voor Wijsbegeerte, Landgoed ISVW.

Het doordenken en uitwerken van de generieke (pedagogisch-didactische) basis enerzijds en de verschuivingen/kantelingen in het stelsel van lerarenopleidingen anderzijds hebben grotendeels de opzet, invulling en doelen bepaald.

Wouter Pols en Roel Meijvis hebben elk op hun eigen wijze een bijzondere bijdrage weten te leveren aan het programma.

Wouter Pols ging met LOBO in gesprek over 'De pabo. Een ‘onmogelijke’ opleiding voor een ’onmogelijk’ beroep?'

Roel Meijvis had aan de hand van het thema en de bijdrage van Wouter Pols een column geschreven 'Oog voor het bijzondere' en sprak deze column ter plaatse uit. 

2018

Op 14 en 15 november 2018 vond de eerste LOBO tweedaagse plaats op een bijzondere locatie: de Internationale School voor Wijsbegeerte (Landgoed ISVW

Centraal tijdens deze tweedaagse stond 'kennis delen en verdieping aanbrengen' en wel specifiek op de volgende thema's:

 • de leraar doet er toe; wat betekent dat voor het opleiden van leraren?
 • de leraar doet ertoe als het gaat om diversiteit en kansengelijkheid; hoe?

Sandra van Kolfschoten http://onderwijskunst.nl wist een prettig ontregelende bijdrage te leveren: hoe maak je verschil? Ook Petra Stienen http://www.petrastienen.nl zorgde met haar bevlogen en kleurrijke verhalen voor nieuwe inspiratie.  


Publicaties

LOBO Pamflet | februari 2020

Hierin presenteren de pabo’s enkele fundamentele lijnen voor het opnieuw doordenken van de opleiding(en) tot het beroep van leraar. Daarbij kiezen de pabo’s voor de vorm van een pamflet. Het gaat niet om blauwdrukken van een nieuwe opleiding(en), maar om een aanzet voor gedachtevorming als reactie op het advies Ruim baan voor leraren. Het pamflet is bedoeld om het gesprek aan te gaan, met voor de hand liggende partijen als de leraar, het scholenveld en de verschillende lerarenopleidingen. Die samenwerking geldt ook voor de verdere uitwerking en voorstellen in dit pamflet. Het pamflet is niet meer en niet minder dan een aanzet tot verdere gedachtevorming.

Speciale onderwijszorg in het curriculum van pabo’s en de samenwerking met het werkveld oktober 2020

In opdracht van het landelijk overleg lerarenopleidingen basisonderwijs heeft het NCOJ, Nederlands Centrum Onderwijs en Jeugdzorg, onderzoek gedaan (oktober 2020) naar de mate en de wijze waarop pabo’s aandacht besteden aan het onderwijs aan leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften/speciale onderwijszorg en hoe daarin samengewerkt wordt met het onderwijsveld. 

Het NCOJ constateert dat de pabo’s het belang van het onderzochte thema nadrukkelijk onderkennen en dat zij actief willen inzetten op verdere curriculumontwikkeling.

Tevens treft u het betreffende persbericht aan

Presentaties vanuit LOBO overleggen

10 december 2020

LOEx | Liesbeth Zijlstra

OCW | Laura Hoefnagel en Volkert Zaal

Contact

Wilt u contact met LOBO? Heeft u specifieke verzoeken aan de voorzitter of bent u op zoek naar aanvullende informatie over actuele thema's? Neemt u dan contact op met Silvia van Spronsen. Zij beantwoordt graag uw vraag of verwijst u door.

Contactgegevens

silviavanspronsen@gmail.com

06 52 44 38 59