Lerarentekort

maatwerk en mogelijkheden

Lerarentekort in het primair onderwijs

Het lerarentekort wordt op een aantal plekken in Nederland steeds meer zichtbaar. Veel leraren gaan de komende jaren met pensioen en de instroom van jonge leraren is niet genoeg om alle vacatures te vullen.

Het is onmogelijk om aan te geven hoe groot het tekort op dit moment  is. Dan zou het ministerie van OCW alle scholen moeten vragen om de openstaande vacatures voortdurend centraal te registreren. Dat zou tot meer administratie leiden en wat ten koste zou gaan van het onderwijs.

Ramingen (2018)

OCW onderzoekt of er in de toekomst tekorten verwacht worden. Dat worden ramingen genoemd. Deze ramingen hebben invloed op de werkelijkheid. Zo kan een bericht over tekorten in het onderwijs ervoor zorgen dat iemand juist naar de pabo gaat, omdat een baan daarna vrij zeker is.

Op verschillende plekken wordt een tekort van 900 leraren in het basisonderwijs genoemd. Dat getal berust op een misverstand. 900 is het aantal openstaande vacatures. Maar het aantal openstaande vacatures is niet gelijk aan het tekort. Er zijn immers ook vacatures die (op korte termijn) ingevuld worden.

Op basis van de nieuwste ramingen is de schatting  dat als er niets verandert, het lerarentekort in 2020 oploopt naar 4.000 fte. En dat als we niets doen, dit tekort in 2025 oploopt naar 10.000 fte. Samen met werkgevers, bonden en gemeenten werkt de overheid aan het tegengaan van het tekort. 

Lees verder

Zij-instroom

De minister heeft in februari 2017 toegezegd om in overleg met de lerarenopleidingen te kijken naar de mogelijkheden meer maatwerk te leveren voor zij-instroom trajecten. Er is behoefte aan nadere informatie. Welke pabo’s bieden de trajecten aan? Wat zijn de voor- en nadelen? Hoe verhoudt de zij-instroom variant zich tot de verkorte deeltijdopleiding? Wat zijn de financiële randvoorwaarden en zijn die afdoende? Hoe wordt het geschiktheidsonderzoek ingericht en op welke wijze worden maatwerktrajecten hierop toegesneden? Hoe is de samenwerking tussen schoolbestuur/school/pabo?

Op dit moment loopt een herhaalde inventarisatie naar de antwoorden van de afzonderlijke pabo's op deze vragen. Via dit thema wordt u op de hoogte gehouden van de meest recente ontwikkelingen.

Hierbij treft u de informatiebrief van OCW aan over deze voorwaarden.

Hierbij treft u de subsidieregeling Regionale aanpak lerarentekort aan

Zij-instroom / Gedeelde verantwoordelijkheid van scholen en opleidingen (september 2018)

'Het goed opleiden van zij-instromers is een gedeelde verantwoordelijkheid van scholen en opleidingen. Door theorie en praktijk met elkaar te verbinden en intensief samen te werken, wordt de kwaliteit van de opleiding van de zij-instromer aanzienlijk vergroot. Deze samenwerking krijgt onder andere vorm in de opleidingsscholen die verbonden zijn aan het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren'

Lees de brochure


Extra maatregelen lerarentekort (augustus 2018)

In de brief van de minister dd. 24 augustus 2018 aan de Tweede Kamer wordt u geïnformeerd onze de geïntensiveerde aanpak van het lerarentekort.

Lees verder 

Kader zij-instroom (voorjaar 2018)

Naar analogie van het ADEF kader ontwikkelde LOBO in samenspraak met het LPNPO het kader zij-instroom.

Lees verder

Terugblik conferentie Zij-instroom 25 april 2018 (mei 2018)

Op 25 april 2018 stroomde het BOVAG-huis in Bunnik vol met onderwijsprofessionals voor de werkconferentie Zij-instroom. Er was dermate veel animo dat de inschrijving vroegtijdig gesloten moest worden. Dit sluit naadloos aan bij de groeiende behoefte aan zij-instromers. Tegelijkertijd blijkt uit onderzoek dat veel mensen een baan als leraar overwegen, maar dat slechts weinigen de stap zetten. Een gemiste kans, aangezien zij-instromers andere vaardigheden de school in brengen waardoor er meer diversiteit in de teams ontstaat. Tijdens de werkconferentie ging het er dan vooral ook om hoe de sector zij-instroom kan organiseren.

De toenemende vraag is duidelijk zichtbaar in het aantal aanvragen voor subsidie. In 2016 waren dit er minder dan tien en in het afgelopen jaar ruim vijftig. De verwachting is zelfs dat dit komend jaar nog zal oplopen tot maar liefst tweehonderd. Om deze sterke toename van zij-instroom in goede banen te leiden en een duurzame samenwerking tussen veld en opleidingen te realiseren is een sterke organisatie een must. Daarom is er op de werkconferentie dan ook veel gesproken en uitgewisseld over de benodigde kennis op het gebied van werving en selectie, scholing en begeleiding op maat.  

Het doel van de werkconferentie was om verschillende initiatieven bij elkaar te brengen en de uitwisseling van kennis en ervaringen te stimuleren en faciliteren. Paul Hennissen (lector Opleiden in de School bij de Nieuwste Pabo) trapte af met een inleiding ‘randvoorwaarden voor succesvol lerend-werken’, waarna tien onderwijsorganisaties een kijkje in de keuken over hoe zij vorm en inhoud geven aan zij-instroom? In twee rondes die daarop volgden werden via tafelgesprekken de praktijkvoorbeelden gepresenteerd en ervaringen en gedachtes uitgewisseld. Er was ruimte voor diepgang en de deelnemers namen concrete handvatten mee naar huis. Ook ontstonden er nieuwe opvattingen over hoe om te gaan met zij-instromers. De PO-Raad en het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren publiceren deze handvatten en andere opbrengsten in een katern.

Lees verder 


Maand van de zij-instromer (april 2018)

Zij-instromer worden. Het onderwijs in. Goed idee? Hoe doe je dat in po, vo en mbo? Van welke regelingen en subsidies kun je gebruik maken? Hoe vind je het vak, de opleiding en de school die bij je passen? In 5 afleveringen belichten we alle aspecten met praktijkverhalen

Lees verder

Overstap van bedrijfsleven naar onderwijs (april 2018)

Brochure met praktische informatie als u overweegt om van het bedrijfsleven over te stappen naar het onderwijs. Bijvoorbeeld over bevoegdheden, financiering en baankansen.

Lees verder

E-zine (april 2018)

Een e-zine vol informatie en inspiratie voor hybride docenten en werkgevers

In dit magazine wordt  uitgebreid stilgestaan bij hybride docenten. Het onderwerp wordt vanuit  verschillende kanten belicht, o.a. door hybride docenten zelf en hun  werkgevers. Er is aandacht voor zowel de werknemerskant als de  werkgeverskant, er worden volop tips en tricks gedeeld en inspiratie  geboden. Naast interviews met diverse hybride docenten en schoolleiders, kunt u ook kijken naar de vlogs van Bart Giethoorn en meelezen met ‘de  week van Rik Adriaans’.

Daarnaast is er ook aandacht voor de juridische kant van het combineren van banen.

Lees verder


Aantrekkelijke opleidingen voor een aantrekkelijk beroep: Leraren (2018)

Om het lerarentekort in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs te bestrijden zetten hogescholen in op aantrekkelijke opleidingen voor een beroep waarbij je een belangrijke bijdrage mag leveren aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren. De hbo-lerarenopleidingen ontwikkelen een groeiend aanbod van flexibele trajecten om nieuwe doelgroepen naar de opleiding te trekken. De eerste resultaten zijn positief. 

Lees verder

Van Rabo naar Pabo

Maak kennis met het Talentenprogramma 'Van Rabo naar Pabo' / Carrière kansen in het Onderwijs, Kinderopvang, Welzijn en Jeugdzorg.

Lees verder

Zij-instromers

Het primair onderwijs kampt met een tekort aan leraren, dat alleen maar groter wordt. Door te stimuleren dat meer zij-instromers voor de klas gaan staan, kan een deel van dat tekort worden opgelost. Een toename van zij-instromers leidt ook nog eens tot meer diversiteit op de werkvloer door de verschillende werk- en studieachtergronden van deze nieuwe doelgroep. Om deze redenen ondersteunt het Arbeidsmarktplatform PO regionale samenwerkingsverbanden in de werving en begeleiding van zij-instromers.

Samenwerkingsverbanden

Tot 15 januari 2018 konden samenwerkingsverbanden van minimaal 4 schoolbesturen en een pabo startsubsidie aanvragen voor het opzetten van een gestructureerde aanpak. Van de ingediende projecten zijn er nu 10 gestart. Hier een overzicht van de projecten.

Lees verder voor een overzicht van de projecten

Kamerbrief over Lerarentekort 28 november 2017

Minister Van Engelshoven (OCW) en minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) sturen een brief aan de Tweede Kamer over het lerarentekort.

Lees verder

Voortgangsrapportage

In dit rapport wordt de tussenstand van het plan van aanpak langs de zes actielijnen beschreven.

Lees verder

Anders organiseren van onderwijs

Verkenning naar het anders organiseren van onderwijs en de mogelijkheden om het voorspelde lerarentekort in het primair onderwijs (deels) op te vangen.

Lees verder


Minister Bussemaker voerde op dinsdag 27 juni 2017 met schoolleiders, zij-instromers, HR-managers, onderzoekers, bestuurders, opleiders, leerkrachten en begeleiders, in Utrecht een gesprek over de mogelijkheden om zij-instroomtrajecten te verbeteren. 

Lees het verslag

Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker sturen de Tweede Kamer op 26 juni een brief over het lerarentekort in het primair onderwijs.

Lees de brief

Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker sturen de Tweede Kamer op 26 juni 2017 antwoord op vragen over het lerarentekort in de Randstad. 

Lees de antwoorden

Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker sturen de Tweede Kamer op 26 juni 2017 een brief over de beloning van leraren in het primair onderwijs.

Lees de brief

Lerarentekort

Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker sturen de Tweede Kamer op 24 februari 2017 een  plan om het lerarentekort aan te pakken.

Lees het plan

Paden naar Leraarschap

Met de groeiende behoefte aan leerkrachten in het primair onderwijs, zijn scholen op zoek naar andere mogelijkheden om leerkrachten aan te trekken. Uit het onderzoek ‘Paden naar Leraarschap’ van het Centraal Planbureau blijkt dat zij-instroom een waardevolle bron van nieuwe leerkrachten kan zijn, waarbij het van belang is dat zij in staat worden gesteld hun onderwijsbevoegdheid te behalen. 

Lees het onderzoek


Wat gebeurde er eerder?

Een inventarisatie van eerdere projecten en maatregelen ter vermindering van lerarentekorten in het po, vo en mbo is beschreven in het CAOP rapport 'Met een blik op het verleden'

Lees het rapport


Het verhaal van Guido 

Guido van Rijswijk begon als zij-instromer voor één dag in de week, ter vervanging van een zieke collega. Tegelijkertijd startte hij aan de pabo op de Hogeschool van Amsterdam met de opleiding Zij-instromer in Beroep. 

Lesgeven op een basisschool was voor hem precies wat hij er van hoopte: ‘Ik haal daar veel voldoening uit, waardoor ik de studie ernaast goed vol kon houden.’

Lees het interview


Subsidieregeling

Scholen die iemand willen aanstellen en de gelegenheid willen bieden de onderwijsbevoegdheid te behalen, kunnen gebruik maken van een subsidieregeling voor zij-instromers. Hiermee wil het ministerie bijdragen aan de aanpak van het lerarentekort. Om scholen te ondersteunen bij het aanstellen van een zij-instromer die naast het lesgeven een verkorte lerarenopleiding volgt, heeft het ministerie van OCW een regeling in het leven geroepen. Voor elke zij-instromers die in dienst is genomen en in 2016 of 2017 startte met een tweejarige pabo-opleiding, stelt het ministerie €20.000, - beschikbaar als bijdrage in de kosten. 

Lees alle subsidievoorwaarden 


Imago Pabo en lerarenberoep onder mannelijke en allochtone havisten (2012)

In opdracht van het Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs heeft ResearchNed in 2012 onderzoek gedaan naar het imago van de pabo en het beroep van po-docent onder havisten. Doel van het onderzoek is na te gaan hoe havisten aankijken tegen de pabo en het beroep van leraar, met specifieke aandacht voor het oordeel van mannelijke en allochtone havisten.

Lees het rapport


Praktische links met allerhande informatie


http://www.hybridedocent.nl

https://duo.nl/zakelijk/primair-onderwijs/bekostiging-en-subsidies/subsidie-zij-instroom.jsp

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werken-in-het-onderwijs/vraag-en-antwoord/hoe-word-ik-zijinstromer-in-het-onderwijs

https://www.meesterbaan.nl/index.aspx?page=zijinstromer