Kennisnetwerk Oudere Kind

Specialisatie Oudere Kind

Introductie

Het Landelijk Overleg Lerarenopleidingen Basisonderwijs, LOBO, heeft initiatief genomen tot de oprichting van het kennisnetwerk Oudere Kind. Hier liggen verschillende redenen aan ten grondslag.

Naast de huidige pilots Jonge Kind lopen er ook twee pilots Oudere Kind; deze pilots zijn aangevraagd en toegekend in het kader van de ‘uitvoering motie Heerema’, waarin gevraagd wordt om specifiekere leeftijdsspecialisaties (met name jonge kind) met het oog op een eventuele splitsing van de pabo in een jk pabo en een ok pabo. De pilots, - die uitgevoerd worden onder het beslag van de huidige brede bevoegdheid -, zijn bedoeld om reikwijdte, vorm en inhoud van een specifiekere leeftijdsspecialisatie te onderzoeken, kennis op te doen en die kennis ook te delen. 

De opdracht om meer werk te maken van de leeftijdsspecialisatie blijkt ook uit het onderzoek van ResearchNed naar specialisaties en differentiaties in de lerarenopleidingen. Om kennis te delen en verder te ontwikkelen is een Kennisnetwerk Oudere Kind van groot belang!

Leeftijdsspecialisaties spelen ook op een andere wijze een rol. Sinds maart 2020 is de Commissie Onderwijsbevoegdheden actief, om uitvoering te geven aan het advies van de Onderwijsraad, zoals de Raad dat publiceerde in Ruim baan voor leraren. Er wordt gewerkt aan nieuwe doordenking van het bevoegdhedenstelsel voor het beroep van leraar en de betekenis daarvan voor het opleiden van leraren. 

In dit kader heeft een Kennisnetwerk Oudere Kind een belangrijke toegevoegde waarde: het kan de plaats zijn waar gewerkt kan worden aan: wat is de reikwijdte van ‘oudere kind’, wat zijn noodzakelijke kennis en vaardigheden ten aanzien van de doelgroep, hoe is de aansluiting bij ‘de generieke kern’ en bij het gebied van het vak/ de vakken

Voldoende redenen om een Kennisnetwerk Oudere Kind in te richten en binnen dat netwerk aan de slag te gaan met kennisdeling en -ontwikkeling.


Inrichting en doel

Dit kennisnetwerk, zie ook introductie, zal zich vooral richten op

  • Kennisdeling (o.a. rond de pilots ok) en verdere kennisontwikkeling
  • Deze kennisdeling vindt plaats in een omgeving, waarbij ‘voorbij’ de traditionele schotten wordt gedacht en gewerkt; er wordt gemikt op een breed samengestelde groep met deskundigen uit de pabo en de tweedegraadsopleidingen en Teacher College, met vertegenwoordigers vanuit het po en het vo en eventuele relevante lectoraten.  
  • Er wordt onderzocht of er – naar analogie van het Expertise Centrum Early Childhood Education – werk gemaakt kan worden van een vergelijkbaar centrum op (thema’s) educatie oudere kind.


Overzicht deelnemers

Overkoepelend
LOBO Karin van Weegen, voorzitter
LOBO Silvia van Spronsen, secretariaat     
OCWHester de la Parra
Vereniging Hogescholen          Hugo Nierstrasz
10voordeleraarArie Vonk
Pabo's
iPaboAnna Hotze
NHL StendenLidewij van Katwijk
Hs LeidenMarytske Veltman, Karlijn de Jong
Hs De KempelPaul Brouwers
IselingeRianne Tolsma
SaxionKarin Noome
HanzehogeschoolCor van der Werf
Thomas MoreMarjolein Wennekers, Elsemiek Vonk
Hogeschool ZeelandMarlies Bunte, Jolanda Audenaerd, Eva Boonma
WindesheimHans Drost
AvansJeroen Becker
MarnixRemco Potze, Jan de Vast, Esther Febus
FontysSusan Beckers
Hs RotterdamVincent Bax
Hogeschool UtrechtGertJan Boog
HAN Jan Knuivers, Eva van Pinxteren
InhollandPieter Snel
DriestarAnnelies Kraaiveld, Jaap Boogaard
ViaaMarjan Bosma, Nienke van Buren

E-mailadressen en nadere contactgegevens deelnemers

Voor e-mailadressen of nadere contactgegevens van de deelnemers kunt u zich wenden tot Silvia van Spronsen, silviavanspronsen@gmail.comPIlot NHL Stenden '21-'22

Hier treft u de beschrijving aan van de pilot NHL Stenden met betrekking tot het oudere kind.

Pilot HZ '21-'22

Hier treft u de beschrijving aan van de pilot HZ met betrekking tot het oudere kind.

Pilot Viaa

Hier treft u de beschrijving aan van de pilot van VIAA met betrekking tot het oudere en jongere kind, inclusief de verlenging '21-'22

Pilot Driestar

Hier treft u de beschrijving aan van de pilot van Driestar Educatief met betrekking tot het oudere kind, inclusief de verlenging '21-'22


Kaderstelling Specialisatie jonge en oudere kind (2013)

In 2012 zijn de pabo's door OCW verzocht een landelijk kader te ontwikkelen voor de specialisatie jonge en oudere kind. In dit kader (2013) dat in opdracht van LOBO is opgesteld worden opleidingsroutes geschetst voor de organisatie van de specialisaties in de curricula van de pabo's. Tevens worden centrale thema's beschreven en uitgelegd waarom zij van belang zijn voor de specialisaties jonge en oudere kind.Netwerkbijeenkomst 30 november 2022

De volgende online bijeenkomst van het netwerk staat gepland voor woensdag 30 november, 10.00 - 11.30 uur. Agenda en stukken worden in de derde week van november toegezonden.


Netwerkbijeenkomst 10 februari 2022

De volgende online bijeenkomst van het netwerk staat gepland voor donderdag 10 februari, 14.00 - 15.30 uur. De agenda is hier te bekijken, of lees de uitkomsten van het overleg op 25 november.


Netwerkbijeenkomst 25 november 2021

Op donderdag 25 november, 14.00 - 15.30 uur stond het zesde overleg gepland van het netwerk. De agenda is hier te bekijken.


Netwerkbijeenkomst 30 september 2021

Op donderdag 30 september kwam het netwerk voor de vijfde keer bij elkaar. Bekijk hier de agenda. 

De collega's zijn via presentaties van NHL Stenden, Lidewij van Katwijk en Driestar, Kees Ritmeester meegenomen in de huidige ontwikkelingen.

Netwerkbijeenkomst 10 juni 2021

Op donderdag 10 juni, 14.00 - 15.30 uur stond het vierde overleg gepland van het netwerk. De agenda is hier te bekijken of lees concept-uitkomsten.

De presentatie van Kees Ritmeester (pilot OK, Driestar) is hier in te zien.

Netwerkbijeenkomst 16 maart 2021

Op dinsdag 16 maart, 14.00 - 15.30 uur, is het netwerk opnieuw bij elkaar geweest. De agenda is hier te bekijken, of lees de concept-uitkomsten

 De presentatie van Kees Ritmeester (pilot OK, Driestar) is hier in te zien.

Netwerkbijeenkomst 19 januari 2021

Op dinsdag 19 januari, 14.00 - 15.30 uur stond het tweede overleg gepland van het netwerk. De agenda is hier te bekijken, of lees de concept uitkomsten

Netwerkbijeenkomst 23 november 2020

Op 23 november 2020 vond de eerste bijeenkomst plaats van het kennisnetwerk Oudere Kind. Bekijk de agenda of lees de uitkomsten.


Kennisdeling, voorbeelden ter inspiratie, presentaties

30 november 2022

Landelijk expertisecentrum 'Over Grenzen' Presentatie Martine Derks

Samenvatting proces, Martine Derks

10 februari 2022

Vanuit de gezamenlijke pilots, Presentatie Kees Ritmeester, Jan Jaap Zijlstra, Marlies Bunte en Roslaina Boer, Lidewij van Katwijk, 

Toelichting rapportage 'Over Grenzen', Presentatie Arie Vonk

LEJK, Presentatie Anita Derks

25 november 2021

Start pilot HZ,  Presentatie Marlies Bunte, 25 november 2021

Update pilot Viaa, Presentatie Jan Jaap Zijlstra, 25 november 2021

30 september 2021

Jaar 2 Driestar, Presentatie Kees Ritmeester, 30 september 2021

Start OK NHL Stenden, Presentatie Lidewij van Katwijk, 30 september 2021

10 juni 2021

Update pilot OK Driestar, Presentatie Kees Ritmeester, 10 juni 2021

Update pilot OK Viaa, Jan Jaap Zijlstra, 10 juni 2021

16 maart 2021

'Ontwikkelingen pilot OK Driestar, Presentatie Kees Ritmeester, 16 maart 2021

19 januari 2021

'Tieneronderwijs 10-14' Presentatie Kees Ritmeester, Driestar Educatief, 19 januari 2021

Leeftijdsbegrenzing: gespreksnotitie Susan Beckers (Fontys) en GertJan Boog (HU)


Contact Netwerk

Bent u op zoek naar aanvullende of specifieke informatie met betrekking tot dit kennisnetwerk? Neemt u dan contact op met Silvia van Spronsen. Zij beantwoordt graag uw vraag of verwijst u door.

Contactgegevens

silviavanspronsen@gmail.com

06 52 44 38 59