Voorbereiding Pabo

Vanaf januari 2020 zijn de Vereniging Hogescholen, het Landelijk Overleg Lerarenopleidingen Basisonderwijs en de MBO-Raad met elkaar in gesprek over het stimuleren van de doorstroom van mbo-studenten naar de pabo. De aanpassing van het keuzedeel Voorbereiding Pabo aan de hand van het werken met een portfolio staat hierbij centraal. Hierbij zorgt de afronding van het aangepaste keuzedeel tot een drempelloze in- en doorstroom in de pabo voor wat betreft de extra toelatingseisen.


Vanuit het project Voorbereiding Pabo wordt vier keer per jaar een nieuwsbrief uitgegeven. Deze nieuwsbrieven worden hieronder weergegeven. 

Nieuwsbrief Januari 2023

Veel mbo-studenten die naar de pabo willen, volgen op het mbo het keuzedeel Voorbereiding Pabo. In het keuzedeel worden ze inhoudelijk voorbereid op de toelatingstoetsen voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur&techniek. Ze ronden het keuzedeel af door middel van een praktijkexamen. Daarnaast moeten ze de toelatingstoetsen voor de drie vakken alsnog halen, om te mogen starten met de opleiding.


Tijdens de informatiebijeenkomsten in februari 2022 zijn veel vragen aan de orde geweest over de pilots om de doorstroom vanuit het mbo naar de pabo's verder te verbeteren. Deze vragen en antwoorden zijn terug te vinden in het bijgevoegde document

Veel gestelde vragen 8 en 10 februari 2022 

Veel gestelde vragen 22 september 2022   

In 2020 is de werkgroep ‘Voorbij de toelatingstoetsen’ geïnstalleerd, met daarin vertegenwoordigers vanuit de MBO Raad, de Vereniging Hogescholen, LOBO en het ministerie van OCW. Ook managers vanuit het mbo en een deskundige op het gebied van de doorstroom mbo-hbo participeerden. In de werkgroep is onderzocht of het mogelijk is om het keuzedeel Voorbereiding Pabo zo in te richten, dat afronding ervan leidt tot drempelloze in- en doorstroom in de pabo voor wat betreft de extra toelatingseisen. Het draaide hierbij om de begrippen ‘regionale samenwerking’ en ‘portfolio’.


Studiejaar 2022-2023 start een aantal samenwerkingsverbanden al met de pilotfase waarin studenten werken met het portfolio in het keuzedeel Voorbereiding Pabo. De ervaringen die hierin op worden gedaan worden gedeeld met de overige samenwerkingsverbanden. Het is de bedoeling dat in studiejaar 2023-2024 alle samenwerkingsverbanden werken met het portfolio in het keuzedeel Voorbereiding Pabo.


Meer informatie: Projectleider Arie Vonk  voorbereidingpabo@mboraad.nl.