Landelijke kennistoetsen pabo

Borgen eindniveau individuele student

De lerarenopleidingen zetten binnen het programma 10voordeleraar landelijke kennistoetsen in om het eindniveau van de individuele student te borgen. Voor veertien tweedegraadslerarenopleidingen en twee pabovakken worden deze toetsen afgenomen. Een landelijke kennistoets meet of de student over voldoende kennis uit de betreffende kennisbasis beschikt. De toets is leerwegonafhankelijk en is geconstrueerd op basis van de bijbehorende kennisbasis.

Meer informatie